Kumppanikolumni Kaupallinen yhteistyö: Accountor Finago Oy

Talouspuntari kertoo, mitä yrityksille kuuluu

Ilmassa on monia positiivisia signaaleja, mutta myös huolenaiheita, kertoo Talouspuntarin data kotimaisesta yrityskentästä. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä varovaisuus näkyi erityisesti ostojen pienenemisenä. Valopilkuksi nousi kuluttajakauppa, jonka vaikutus näkyi kaupan alalla.
18.5.2021
Petri Karjalainen Senior Vice President, Accountor Finago Oy

 

Talouspuntari kertoo, mitä yrityskentälle kuuluu. Analysoimme pk-yritysten dataa kuukausitasolla Talouspuntari-katsauksessa ja kolmen viikon välein podcastissa, jonka tarkastelukulmat vaihtelevat ajankohtaisten ilmiöiden ja toimialojen mukaan.

Nyt kun vuoden 2021 ensimmäinen kvartaali on eletty, on sopiva aika arvioida, miten vuoden ensimmäiset kuukaudet yrityskentällä sujuivat. Ilmassa on positiivisia merkkejä, mutta myös huolenaiheita.

Vuoden 2020 lopussa yrityskentän tilanne oli muutamaa pandemiasta erityisen pahasti kärsinyttä toimialaa lukuun ottamatta verrattain hyvä. Verrattuna kahteen edelliseen vuoteen yritysten ostojen väheneminen oli odotettavaa, mutta esimerkiksi tukku- ja vähittäiskaupan osalta väheneminen jäi lopulta odotettua pienemmäksi.

Tämän vuoden puolelle tultaessa yritykset muuttuivat toimissaan varovaisemmiksi. Tammikuussa etenkin ostot pienenivät – kertaantuvin vaikutuksin. Vaikkei käyttäytymiselle ole taloushallinnon datan perusteella löydettävissä yhtä selittävää tekijää, yritykset todennäköisesti halusivat varautua pitkittyvään kriisiin säästämällä.

Toimialakohtaisia eroja nähtävissä

Talouspuntarin data antaa kuvaa eri toimialojen tilanteesta. Ensimmäistä kvartaalia tarkasteltaessa näkyy, että taide- ja viihdealalla myyntiä on enemmän kuin vuosi sitten. Vuoden takaista laskua selittää tuolloin alkanut, kaikki yllättänyt kriisi. Vuoden aikana alalle on syntynyt uusia konsepteja ja niiden myötä mahdollisuuksia myyntiin, esimerkkinä etäkonsertit.

MaRa-alaan erityisesti vaikuttaneet rajoitus- ja sulkutoimet ovat kohdelleet toimialaa ankarasti. Epävarmuus heijastuu myös työtuntisuunnitteluun. Talouspuntarin datasta näkyy, että MaRa-alalla on jatkuvasti suunniteltu vähemmän tunteja kuin on lopulta tehty.

Kuluttajakauppa edellä edellisvuosia

Ensimmäisen kvartaalin loppupuolen positiivinen havainto löytyy kuluttajakaupasta, joka on vuodenaikaan nähden hieman edellä edellisvuosia. Yksi selitys kaupan alan hyvälle alkuvuodelle on kotitalouksien patoutunut kulutus. Kun matkailuun ja taiteisiin ja viihteisiin meni aiempaa vähemmän rahaa, oli sitä enemmän käytettävissä vähittäiskauppaan. Etätyö ja säästämisasteen nousu näkyvät erityisesti pienten erityisliikkeiden tulonmenetyksinä.

Kuluttajakaupan taloudellinen hyöty ei näy ainoastaan myyjäyrityksissä, vaan sen myötä yritykset ostavat enemmän myös toisiltaan. Kuluttajakauppa toimiikin niin sanotusti talouden veturina.

Yritysten maksukyky heikentynyt

Ostolaskujen kiertonopeudella on mahdollista arvioida yritysten maksukyvyn muutoksia. Talouspuntarin datan perusteella yritysten maksukyky on heikentynyt. Tammikuussa 2020 liikevaihdosta meni keskimäärin 32 % maksamattomien laskujen maksamiseen, maaliskuussa 2021 vastaava luku oli 128 %.

Kriisialoista puhuttaessa on hyvä huomioida, että kaikilla kriisitoimialan yrityksillä ei välttämättä mene huonosti. Vaikkapa MaRa-alalla noin 15–20 %:lla yrityksistä on isoja ongelmia, ja vastaavasti osalla alan toimijoista menee todella hyvin.

Tutustu Talouspuntariin

 

KumppanikolumniUusimmat Artikkelit
Katso kaikki