Sinustako tulevaisuuden tilintarkastaja?

Tilintarkastuksen merkityksestä: kuin basso funkissa ja vähän muutakin.
21.8.2018 Jarkko Raitio Kuva iStock

Suomessa on karkeasti arvioituna noin puoli miljoonaa yritystä ja yhteisöä, joiden on laadittava tilinpäätös. Yrityksen tilinpäätös sisältää aina tuloksen muodostumista kuvaavan tuloslaskelman, tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa kuvaavan taseen sekä näiden liitetiedot. Isojen yritysten tilinpäätöksiin tulee lisäksi sisällyttää varojen hankintaa ja käyttöä selvittävä rahoituslaskelma sekä liittää toimintakertomus. Yhteisöjen tilinpäätökset muodostavat siis merkittävästi talousinformaatiota.

Taloudelliselta volyymilta ja myös määrällisesti merkittävin yritysmuoto on osakeyhtiö. Osakeyhtiössä hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat yhtiön tilinpäätöksestä. Käytännössä tämä vastuun ottaminen osoitetaan allekirjoittamalla tilinpäätös ja tuo allekirjoitus tehdään yhä useammin sähköisesti. Koska yrityksen johto vastaa tilinpäätöksestä, tilinpäätöksen kuten myös sen taustalla olevan kirjanpidon laatimiseen on syytä ottaa taloushallinnon ammattilainen. Kirjanpito ja tilinpäätös laaditaan joko yrityksessä sisäisesti tai niitä koskevat taloushallintopalvelut hankitaan osittain tai kokonaan ulkopuoliselta tilitoimistolta.

Osakeyhtiön tilinpäätös on julkinen. Tilinpäätös tulee rekisteröidä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin, josta jokaisen on mahdollista tutustua siihen. Vastuu tilinpäätöstietojen rekisteröimisestä on yhtiöllä. Jos osakeyhtiö ei rekisteröi tilinpäätöstään, voidaan koko yhtiö poistaa kaupparekisteristä, jolloin myös yrityksen olemassaolo päättyy.

Osakeyhtiöiden tilinpäätös- ja vastuuhenkilötietojen julkisuus on tärkeää. Tällöin yritysten sidosryhmät voivat halutessaan tutustua yrityksen taloudesta kertoviin lukuihin sekä arvioida liiketoiminnan kehitystä ja vastuuhenkilöiden luotettavuutta. Tilinpäätöstietoja käyttävät erityisesti luottoluokittajat, ja ne ovat yksi yritystutkimuksen päälähteistä (Tilisanomat 3/2018: 56-59).

Miten tämä kaikki sitten liittyy tilintarkastukseen? Tilintarkastajan ja tilintarkastuksen tehtävänä on lisätä luottamusta yrityksen tilinpäätökseen. Tilintarkastuksessa riippumaton tilintarkastaja tarkastaa yrityksen kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon. Osakeyhtiön yhtiökokouksen valitsema ja kaupparekisteriin yrityksen tilintarkastajaksi merkitty tilintarkastaja antaa suorittamastaan tilintarkastuksesta tilintarkastuskertomuksen ja tekee myös sitä koskevan tilinpäätösmerkinnän tilinpäätökseen. Yrityksen tilinpäätökseen tutustuttaessa olisikin hyvä huomioida, että kokonaisuus sisältää muodollisesti kaikki vaadittavat osat eli hallituksen allekirjoittaman tilinpäätöksen (tuloslaskelma, tase, liitetiedot), mahdollisen toimintakertomuksen ja tilintarkastajan antaman tilintarkastuskertomuksen.

Tilintarkastus lisää luottamusta ja palvelee ainakin kolmea osa-aluetta:

  1. Yritys ja johto hyötyvät tilintarkastuksesta. Tilintarkastaja yrityksestä riippumattomana osapuolena varmentaa tilinpäätöksen oikeellisuuden. Yrityksen hallituksen jäsenillä voi olla vahvuutensa jossain muualla kuin taloushallinnossa.
  2. Tilintarkastuksella lisätään yrityksen luotettavuutta sidosryhmiin päin. Yrityksen rahoittajat ja tavarantoimittajat voivat luottaa yrityksen tilinpäätökseen ja muiden varmennustoimenpiteiden tarve vähenee.
  3.  Tilintarkastuksella on merkitystä myös koko yhteiskunnalle. Tilintarkastus vaikuttaa muun muassa yritysten verotuksen perusteena olevan tilinpäätöksen oikeellisuuteen, kannustaa lain mukaiseen toimintaan ja ehkäisee olemassaolollaan lisäksi harmaata taloutta.

 

Tilintarkastuksen tehtävänä on lisätä luottamusta 
yrityksen tilinpäätökseen.

Miten pääset tilintarkastajaksi?

Vuoden 2016 alusta voimaan tulleen tilintarkastuslain (1141/2015) mukaan kaikkien tilintarkastajiksi aikovien tulee suorittaa hyväksytysti tilintarkastajatutkinto (HT-tutkinto). Tilintarkastajatutkinto riittää pätevyysvaatimukseksi suurimpaan osaan tilintarkastuskohteista. KHT-tilintarkastajan pätevyyttä edellytetään suurissa yli 50 miljoonan euron liikevaihdon yrityksissä ja yleisen edun kannalta merkittävissä yhteisöissä kuten pankeissa ja vakuutusyhtiöissä. Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan erikoistumistutkinto (JHT-tilintarkastaja) tulee puolestaan olla suoritettuna, jos tähtää kunnan tai seurakunnan tilintarkastajaksi.

Seuraavassa on yleiskatsaus vaatimuksista, jotka lainsäädännössä on asetettu tilintarkastajaksi pääsemiselle. Lyhykäisyydessään edellytykset ovat

  1.  taustatutkinto-/opintovaatimukset
  2.  tarkastuskokemus
  3.  tilintarkastajatutkinnon suorittaminen

Tilintarkastajan ammattinimikkeet HT-, KHT- ja JHT-tilintarkastaja ovat suojattuja ammattinimikkeitä, ja niitä saavat käyttää vain tilintarkastuslain mukaisesti hyväksytyt ja Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ylläpitämään tilintarkastajarekisteriin merkityt tilintarkastajat. Urapolku tilintarkastajaksi ei synny itsestään, vaan edellyttää ennakointia, suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Tämä johtuu erityisesti tilintarkastajan hyväksymisedellytyksistä, joiden suorittaminen ottaa useamman vuoden.

Valmistautuminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin!

 

Yleiset edellytykset

Tilintarkastajan tulee täyttää myös yleisiä edellytyksiä koskevat vaatimukset. Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastajaksi hakeva ei saa olla esimerkiksi konkurssissa eikä ole saanut osoittaa olevansa muuten sopimaton tilintarkastajan tehtävään. Esimerkiksi talousrikostuomio voi estää tilintarkastusuran.

Tilintarkastajaksi aikovalla tulee lähtökohtaisesti olla korkeakoulututkinto. Jos korkeakoulututkintoa ei ole, tarvitaan vähintään seitsemän vuoden kokemus ammattimaisista laskentatoimen, rahoituksen ja oikeudellisen alan tehtävistä. Tällaisia tehtäviä ovat muun muassa toimitusjohtajan, talousjohtajan tai sisäinen tarkastajan tehtävät. KHT- ja JHT-erikoistumistutkintoihin vaaditaan lähtökohtaisesti ylempi korkeakoulututkinto. Ylempi korkeakoulututkinto on kuitenkin korvattavissa viiden vuoden toimimisella HT-tilintarkastajana tai seitsemän vuoden ammattikokemuksella. Korkeakoulututkinto tai muut pätevyysvaatimukset on suoritettava ennen tilintarkastajan tutkintoon osallistumista.

Kauppatieteiden maisterin tai kaupallisen alan tradenomin opinnoissa sopivilla suuntautumisvalinnoilla voi suorittaa huomattavan osan opintovaatimuksista, joita tilintarkastajatutkintoon pyrkivältä edellytetään. Vaadittavat laskentatoimen, oikeustieteen ja muut kauppa- ja taloustieteelliset opinnot yksilöidään tarkemmin työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa. Vaatimuksia koskevaa tietoa antaa myös PRH:n tilintarkastusvalvonta. JHT-erikoistumistutkintoon osallistuvalta edellytetään lisäksi julkishallinnon opintoja tai tarkastuskokemusta julkishallinnon tehtävistä. Niin sanottua vastaavuustodistusta kannattaa tiedustella oman oppilaitoksen opintosihteeriltä tai laskentatoimen opettajalta. Käytännöt vaihtelevat oppilaitoksittain.

Vaadittavat opinnot tulee olla suoritettuna ennen tutkintotilaisuutta. Poikkeustilanteissa puuttuvia opintoja on mahdollista korvata lisätehtävillä tilintarkastajatutkinnon yhteydessä. Tällainen mahdollisuus on kuitenkin vain yli seitsemän vuoden työuran tehneillä tilintarkastajakokelailla.

 

Käytännön työkokemus

Opintojen lisäksi tarvitaan työkokemusta.

Työkokemus on saavutettavissa toimimalla tilintarkastajan apulaisena tarkastustehtävissä. HT-tilintarkastajaksi hyväksyttävällä tulee olla vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus tilinpäätösten tai konsernitilinpäätösten tilintarkastuksesta. Käytännön kokemuksesta voi uupua enintään 12 kuukautta tilintarkastustutkinnon suorittamisajankohtana. Kahden vuoden käytännön työkokemus riittää siis tutkintoon osallistumiseksi. HT-nimikettä voi kuitenkin käyttää vasta, kun vaadittu työkokemus on kasassa. Edellä mainittu kolmen vuoden tarkastuskokemusvaatimus ei ole kuitenkaan ehdoton, jos sattuu olemaan 15 vuoden työkokemus ammattimaisista laskentatoimen, rahoituksen tai oikeudellisen alan tehtävistä.

Osallistumisoikeutta tilintarkastajatutkintoihin haetaan keväisin PRH:n tilintarkastusvalvonnalta, ja tutkinnot järjestetään syksyisin. Tentin läpäistyään ja tilintarkastajarekisteriin päädyttyään tilintarkastaja onkin sitten valmis tositoimiin.

Monipuoliset uramahdollisuudet ja uudet teknologiat käyttöön

Tilintarkastus tarjoaa laajat uramahdollisuudet yhteiskunnan eri osa-alueilla. Tilinpäätösten varmentamista tarvitaan yritysmaailmassa perheyrityksistä pörssiyrityksiin sekä yhdistyksistä asunto-osakeyhtiöihin ja säätiöihin.

Tilintarkastus elää taloushallintoalan kanssa vahvassa murroksessa. Yritysten kirjanpidot ottavat jatkuvasti pienempiä ja suurempia askeleita kohti digitaalista muotoa ja yhä useammin rakenteellisessa muodossa. Esimerkiksi XBRL (eXtensible Business Reporting Language) kannattaa painaa muistiin jo nyt ja aloittaa tutustuminen. XBRL on avainasemassa lähitulevaisuuden tilinpäätös- ja kirjanpitokeskusteluissa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Miltä siis kuulostaa? Sinustako tilintarkastaja?

Tilintarkastus tarjoaa laajat uramahdollisuudet yhteiskunnan eri osa-alueilla.

 

Asiantuntijana
Jarkko Raitio asiantuntija, KTT (talousoikeus) Suomen TIlintarkastajat ry
KirjanpitoUusimmat Artikkelit
Katso kaikki