Selkeä viestintä tilinpäätösluvuista voi pelastaa koko yrityksen

Taloushallintoliiton toimialastandardissa todetaan, että asiakkaalle on suositeltavaa antaa ohjausta raporttien tulkinnasta. Asiakas ei läheskään aina ole taloushallinnon asiantuntija, joten hänelle yrityksen taloudellisen tilanteen selvittäminen voi olla kullanarvoista. Parhaimmillaan yhteistyö auttaa yritystä menestymään ja samalla motivoi taloushallinnon ammattilaista kehittämään osaamistaan.
10.3.2020 Henry Kampman Kuva iStock

Yrityksen taloudellista kokonaistilannetta analysoitaessa puhutaan usein yrityksen terveyskolmiosta, jolla tarkoitetaan kolmen tärkeän talouden käsitteen analysointia.
Nämä ovat pääsääntöisesti tuloslaskelmasta johdettavissa oleva yrityksen kannattavuus sekä yrityksen taloudellista kokonaistilannetta kuvaavan taseen perusteella ilmenevät maksuvalmius ja vakavaraisuus.

Vaikka maailma ja taloushallinnon järjestelmät muuttuvat, niin nämä kolme tunnuslukua ovat ja pysyvät tärkeydessään aivan ehdottomassa kärkikastissa. Mielestäni niin tilinpäätöksen yhteydessä kuin tilikaudellakin yrityksen taloushallinnon käytännön työstä vastaavan taloushallinnon palveluja tarjoavan tahon tai yhtiön oman talouspäällikön kannattaa aktiivisesti miettiä ja analysoida, miten nämä tunnusluvut ovat kehittyneet. Tämän jälkeen ne parhaimmillaan viestitään siten, että lukujen hyödyntäjät, eli ihmiset yrityksen johdossa, ymmärtävät, mikä yrityksen taloudellinen kokonaistilanne on. Tällainen lukujen analysointi ja viestintä avaa taloushallinnon ammattilaisen silmät, ja samalla se tekee työstämme ehdottomasti motivoivampaa. Se myös parantaa asiakkaan mahdollisuuksia toimia menestyksekkäämmin, kun taloustilanteen kokonaisvaltainen ymmärrys laajentuu.

Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL-STAssa todetaan, että ”asiakkaalle on suositeltavaa antaa ohjausta raporttien tulkinnasta. Asiakkaan toiminnalle olennaisen informaation merkitystä tulisi selventää kommentoimalla. Kommentoiminen olisi erityisen tärkeää, jos raportista käy ilmi jokin yrityksen maksuvalmiutta, vakavaraisuutta, kannattavuutta tai muuta taloutta koskeva seikka, johon asiakkaan tulisi kiinnittää huomiota tai jonka merkitystä asiak­kaan ei voi odottaa ymmärtävän. Tilikauden aikaisen kirjanpidon laadintaperiaatteet tulee ottaa huomioon”.

Edellä mainittu kohta on aivan erityisen tärkeä kirjanpidon hyödyntämistehtävän näkökulmasta. Jos yrittäjä ei taloushallintoa tunne, raporttien tulkinta ei ole aivan yksiselitteistä. Kyse on kuitenkin parhaimmillaan yksinkertaisista asioista, kun ne ymmärrettävästi yrittäjälle esitetään. Tilinpäätöspalaverissa on yrittäjä usein puolileikkisästi, mutta kuitenkin niin tosissaan, kysynyt mitä hänen yritykselleen taloudellisesti kuuluu ja kannattaako toimintaa enää jatkaa. Kyseessä on erinomaisen tärkeä kysymys, joka kertoo sen, että taloushallinnon asiantuntija on parhaimmillaan luottohenkilö, jonka näkemystä yrityksensä kokonaistilanteesta yrittäjä erityisesti arvostaa.

Olennaisen informaation tärkeys

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä tapahtuvassa tapaamisessa taloushallinnon asiantuntija voi luontevasti osoittaa asiantuntijuutensa ja pyrkiä ymmärrettävästi avaamaan tulosta ja tasetta yrittäjälle lukujen valossa. Tällöin annetaan ohjausta raporttien tulkinnasta, kuten standardissa edellä todetaan. Standardissa todetaan myös, että olennaisen informaation merkitystä tulee korostaa.

Otetaan esimerkiksi tilanne, jossa yrityksen käyttökate tai käyttökateprosentti on laskenut voimakkaasti tilikauden aikana. Kyseessä on niin olennainen asia, että se tulee aina informoida asiakkaalle. Se tarkoittaa, että yrityksen liiketoiminta ei ole ollut menestyksellistä, ja että yrittäjän tulee kriittisesti ja rivakasti pohtia, mitä hän aikoo tulevaisuudessa tehdä kannattavuuden parantamisen eteen.

Standardi toteaa myös, että maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta tulee kommentoida asiakkaalle. Tämä on äärimmäisen tärkeää, sillä maksuvalmiuden tyrehtyminen johtaa usein peruuttamattomiin ongelmiin. Kassatilanteen merkitystä ei voi mielestäni koskaan liikaa korostaa varsinkaan pienyrittäjän toiminnan vakauden kannalta. Jatkuvuus on vaakalaudalla, jollei lisärahoitusta omistajilta tai rahoittajilta saada tai tuloskehitystä ei saada oikaistua oikeaan suuntaan. Kuten ohjeessa todetaan, on eritoten ikävät asiat syytä kertoa yrittäjälle mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään.

Luotettavaa ja oikeaa tietoa

Erinomaisen tärkeä asia kannattavuutta, maksuvalmiutta ja vakavaraisutta analysoitaessa on se, että se mitä analysoidaan, on luotettavaa ja oikeaa tietoa. Tällä tarkoitetaan tuloksen kohdalla muun muassa sitä, että tulot ja menot on oikein jaksotettu. Tulot ja menot tulee kirjata sille tilikaudelle, mille ne kuuluvat. Tänä päivänä voitaneen olettaa, että asia on päivänselvä, eikä sitä tarvitse nykyajan taloushallinnon maailmassa enempää pohtia.

Mielestäni kirjanpitäjältä ja tilinpäätöksen laatijalta vaaditaan kuitenkin paljon ammattitaitoa ja pyrkimystä liiketoiminnan ymmärtämiseen, jotta tuloslaskelma tulee asianmukaisesti ja oikein laadittua. Myynti- tai ostolaskut eivät aina ole yksiselitteisiä, ja ne eivät kerro, mille tilikaudelle mikin tulo tai meno kuuluu. Siksi suosittelenkin aina keskustelemaan asiakkaan kanssa tilikauden tuloksesta ja varmistamaan, että liikevaihtoon kirjatut erät ovat asiakkaalle luovutettuja, eikä kyseessä ole ennakkomaksu. Olen myös huomannut, että tilikauden päättymisvaiheen kulujaksotuksissa tulee aina varmistaa yrittäjältä, että olennaiset kuluerät ovat oikealle tilikaudelle kirjattu.

Poistojen oikea taso

Yhtenä haasteellisena eränä voidaan pitää myös poistojen oikeaa tasoa. Poistoaikojen pidentäminen yli taloudellisen tulontuottamiskyvyn aikajänteen ei ole sallittua. Se johtaa harhaan myös tilinpäätöksen hyödyntäjän. Poistojen mitoittamisessa vaikeusaste kasvaa sitä korkeammaksi, mitä ylempänä taseessa ollaan ja mitä aineettomampien varallisuuserien arvostuksesta puhutaan. Liikearvoista ja kehittämismenoista, niiden poistoajoista ja näiden mahdollisista yliarvoista puhutaan paljon. Kyseessä onkin todella haastavat varallisuuserät ja parhaimmillaan näiden taustalle löytyy tulontuottamiskykyä osoittavia laskelmia. Jos taas laskelmia ei ole saatavissa, suosittelen ehdottomasti niiden vaatimista yrittäjältä hänen omankin etunsa kannalta. Samalla on syytä käydä kriittistä keskustelua näiden varallisuuserien mahdollisimman oikean arvostamisen varmistamiseksi.

Avoimuus kannattaa

Myös taseen osalta lukujen oikeellisuus on pyrittävä varmistamaan ennen lukujen analysointia. Tämä on kaiken analysoinnin perusta, mutta se on myös haasteellinen osa-alue. Kuten tiedetään, niin lähes kaikkiin varallisuuseriin sisältyy luontaisestikin epävarmuustekijöitä sen suhteen, mikä niiden todellinen taloudellinen arvo yritykselle on.

Tuottavatko kehittämismenot, liikearvot ja vaikkapa aineelliset hyödykkeet niiden tasearvoa vastaavat määrät erillistä katetta tulevaisuudessa? Mikä on tytäryhtiöosakkeiden todellinen arvo yhtiölle, eli onko tytäryhtiön taloudellinen tilanne sellainen, että osakkeilla voidaan katsoa olevan todellista taloudellista arvoa sen omistajille? Onko vaihto-omaisuus asianmukaisesti arvostettu alimman arvon mukaisesti, vai sisältääkö se mahdollisesti liian korkeaan arvoon arvostettua vaihto-omaisuutta, jonka myyntihinta saattaa käytännössä alittaa kirjanpitoon kirjatun tuotteen hankintamenon? Entä mikä on myyntisaamisten kuranttiuden todellinen tilanne, jos myyntisaaminen on erääntynyt maksuun jo puoli vuotta sitten?

Lisäksi yrityksellä voi taseessa olla esimerkiksi monessa mielessä kimurantteja osakaslainasaamisia tai vaikkapa suuri käteiskassa. Mikä näiden erien todellinen arvo on yritykselle?

Eritoten ikävät asiat on syytä kertoa yrittäjälle mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään.

Kuten tiedämme, käytännössä edellä mainittujen erien asian­mukaisesta arvostamisesta varmistuminen on monesti erittäin haasteellista niin kirjanpitäjälle, yrityksen taloudesta vastaavalle taloushenkilölle, tilintarkastajalle kuin myös yrittäjälle. Keskustelemalla asiat perinpohjaisesti ne pystytään kuitenkin tilinpäätöksessä arvostamaan lain edellytysten mukaisesti. Kun asiat on käyty läpi, on ainakin pyritty ammattimaisesti varmistamaan, että varallisuus on olemassa, ja harkintaan perustuen oikein arvostettu tilinpäätöksessä. Näiden keskustelujen jälkeen niin kannattavuutta, maksuvalmiutta kuin vakavaraisuuttakin on mielekkäämpi analysoida. Kun tilinpäätös on olennaisilta osin oikein laadittu, se kertoo yrittäjälle yrityksen terveystilanteen, jolloin yrittäjä voi tehdä tarpeellisia korjaavia toimenpiteitä liiketoimintaan. Olen monesti kuullut yrittäjältä positiivisia ja arvostavia kommentteja omaa tilitoimistoaan tai yrityksen omaa talousjohtoaan kohtaan. Kiitosta ovat saaneet niin korkea ammattitaito kuin talouslukujen avaaminen riittävän ymmärrettävästi. Näiden positiivisten kommenttien kuuleminen on aina yhtä hienoa.

Pelastava tilinpäätöspalaveri

Eräässä tapauksessa yrittäjä ei ollut tilikauden aikana tiedostanut, että käyttökate laskee voimakkaasti. Samaa tahtia luonnollisesti tyrehtyvät yrityksen maksuvalmius ja vakavaraisuus. Edessä on siis äärimmäisen hankala tilanne ja mahdollinen liiketoiminnan päättyminen.

Tilinpäätöspalaverissa mainitut kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden tunnusluvut käytiin yhtiön taloudesta vastaavan henkilön kanssa läpi yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi.
Seuraavana vuonna pidettiin samanlainen tilinpäätöspalaveri. Yrittäjä kertoi ymmärtäneensä edellisvuoden palaverin perusteella yhtiönsä kokonaistilanteen, ja ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin taloustilanteen parantamiseksi. Tilikauden aikana hän olikin pystynyt nostamaan yrityksen kannattavalle kasvu-uralle. Ilman palaveria hän olisi omien sanojensa mukaan jatkanut eteenpäin sumussa, ja todennäköisesti yritys olisi ajanut taloudellisesti karille. Taloustilanteesta ymmärrettävästi viestimisen ja hankalankaan tilanteen esille tuomisen merkitystä ei voi koskaan korostaa liikaa.

Yrityksen taloustilanteen riittävän kokonaisvaltainen ymmärrys ja sen viestintä varmistaa yrittäjälle metsän näkemisen puilta. Tämä taas omalta osaltaan edistää yrityksen pärjäämistä tulevaisuudessakin. Parhaimmillaan se myös motivoi taloushallinnon ammattilaista. Samalla kun pystytään auttamaan yritystä menestymään, on mahdollisuus kehittyä omassa työssään ja saada työlleen syvällisempää sisältöä. Tiedämme hyvin, aivan kuten muutoinkin elämässä, että kyseessä on aina kahden kauppa ja molempien osapuolten – niin lukujen tuottajan kuin niiden hyödyntäjän – täytyy aidosti innostua lukujen analysoinnista. Silloin se on kaiken vaivan väärti.

Hankalankaan tilanteen esille tuomisen merkitystä ei voi koskaan korostaa liikaa.

KirjanpitoUusimmat Artikkelit
Katso kaikki