Kirjanpidon nyrjähdykset

Kirjanpitäjä voi kohdata laskentaviidakon muhkuraisilla poluilla monenlaisia monttuja.­ Kun asiakkaan, kirjanpitäjän ja tilintarkastajan välinen toiminta on avointa ja vuoro­vaikutteista, poluilla kulkeminen voi kuitenkin muodostua antoisaksi retkeksi­, joka johtaa pitkäaikaiseen ja luottamukselliseen yhteistyöhön.
18.5.2016

Jaakko Rönkkö, KHT, JHT, CIA, Revisium Oy; Henry Kampman, KHT, Revisium Oy; Erkki Yli-Rantala, KHT, Revisium Oy

Kuva iStock

Kirjanpidon ja erityisesti tilinpäätöksen laadintaan liittyy säännöllisesti toistuvia ongelmakohtia. Näiden kysymysten läpikäynti auttaa välttämään sudenkuoppia ja opastaa sekä kirjanpitäjää että asiakasta laadukkaaseen tilinpäätösraportointiin.

 

Tase-erien oikeellisuus

Tilinpäätös sisältää muutamia tase-eriä, joiden arvostuksesta ja olemassaolosta vain kirjanpitovelvollisen edustajat voivat lopulta olla tietoisia. Kirjanpitäjän velvollisuutena on kuitenkin pyrkiä selvittämään varaston arvostukseen liittyviä kysymyksiä, jotta asiakas ymmärtää antaa tilinpäätöstä varten tiedot muun muassa vahingoittuneista ja pilaantuneista hyödykkeistä tai arvoon alentavasti vaikuttavista muista seikoista. Esimerkiksi tuotteet, joiden markkinat näyttävät sulaneen alta, tulisi pyrkiä kriittisesti kirjaamaan taseesta alas. Tästä selkeä merkki on esimerkiksi hyödykkeen olematon menekki viimeisen tilikauden ajalta. Myyntisaamisten osalta hyödylliseksi toimenpiteeksi on osoittautunut myyntireskontran ikäjakauman läpikäynti yhdessä asiakkaan kanssa. Tämä keskustelu on johtanut usein mittaviinkin luottotappiokirjauksiin. Arvonlisäverollisista myyntisaamisista puhuttaessa tuloksen putoamisen aiheut­tamaa mielipahaa voi onneksi kompensoida alv-vähennysten aikaansaamalla positiivisella kassavirtavaikutuksella. 

 

Tase-erittelyiden laatu

Kirjanpidon sähköistyminen ja automatisoituminen etäännyttää pahimmillaan kirjanpitäjää tilien sisällöstä. Tilinpäätöksen oikeellisuuden takaamisessa laadukkailla tase-erittelyillä on erittäin keskeinen merkitys. Tase-erittelyitä laadittaessa tai vähintään läpikäytäessä tilien sisältö hahmottuu ja keskeneräiset asiat nousevat esille. Ymmärrettävät tase-erittelyt tositeviittauksineen, tilien sisältöselvityksineen ja asianmukaisine liitteineen osoittavat, että kirjanpitäjä on paneutunut tilien sisältöön ja varmistunut samalla tase-erien oikeellisuudesta.

 

Osakaslaina osakeyhtiössä

Osakeyhtiön omistajayrittäjän kanssa asioitaessa jokakeväisenä murheena ovat osakkaan ja yhtiön väliset tapahtumat. Erityisen tarkkana kirjanpitäjä saa olla verovuoden päättyessä yritykselle takaisin maksamattomien osakaslainojen kanssa. Ikävät veroseuraamukset yhdistettynä kattaviin liitetieto­vaatimuksiin nostavat hikikarpaloita niin kirjanpitäjän, yrittäjän kuin tilintarkastajankin ohimoille. Ainakin keskustelun aiheeksi kannattanee nostaa osakaslainojen käsitteleminen palkkana ennen tilinpäätöksen laadintaa. Näin monelta murheelta pystyttäisiin välttymään jo etukäteen. 

 

Vastuusitoumukset liitetiedoissa

Liitetietojen osalta erityistä huomiota kannattaa kiinnittää vastuusitoumuksiin. Määräaikaiset vuokrasopimukset, leasing­-vastuut, keskeneräiset riita-asiat ja muut sopimusvelvoitteet tulisi aina muistaa selvittää keskustelemalla asiakkaan kanssa tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä. 

 

Hyvityslaskujen huomioiminen suoriteperusteisesti

Tilikauden päättymisen jälkeistä tositeaineistoa selailtaessa saattaa törmätä euromääräisesti merkittäviin hyvityslaskuihin, jotka suoriteperiaatteen mukaan tulisi kohdistaa edelliselle tilikaudelle. Näiden huomioiminen tilinpäätöksessä saattaa olla jopa tilinpäätöksen oikean ja riittävän kuvan kannalta ensiarvoisen tärkeää. Tässäkin avoin keskusteluyhteys kirjan­pitovelvollisen kanssa on erittäin tärkeää, sillä maallikolle suoriteperiaatteen sisäistäminen voi olla haastava paikka.

 

Takuu- ja jälkikustannusten huomioiminen

Erilaisten takuu- ja jälkikustannusten huomioiminen suoriteperusteisesti on monissa tapauksissa paitsi haastavaa, myös ensiarvoisen tärkeää laadukkaan tilinpäätöksen laatimisen kannalta. Kirjanpitovelvollisella tulisi olla luotettava seuranta, joka todentaa odotettavissa olevien takuu- tai jälkikustannusten määrän. Tämän seurannan pohjalta kirjanpitäjä osaa kirjata tilikauden aikana myytyihin ja tuloutettuihin hyödykkeisiin kohdistuvat kustannukset asianmukaisesti suoriteperiaatetta noudattaen. 

 

Muistiotositteiden sisältö ja ymmärrettävyys

Keskeisiä tilinpäätösjaksotuksia tarkasteltaessa on tärkeää kiinnittää huomiota muistiotositteiden sisällön ymmärrettävyyteen. Muistiotositteiden sisältö rajoittuu valitettavan usein kirjattuihin tileihin, euroihin ja päivämääriin ja todellinen asiasisältö jää taka-alalle. Laadukkaan kirjan­pitoaineiston tunnusmerkkinä voidaan pitää selkeitä muistiotositteita, joiden liitteenä ovat kirjausten sisältöä ymmärrettävästi kuvaavat dokumentit. 

 

Varaa aikaa työn tulosten läpikäyntiin

Laadukkaan kirjanpitopalvelun kannalta ensiarvioisen tärkeänä voidaan pitää järkevyystarkastelua – hyvä kirjanpitäjä varaa aina pienen hetken keskeisten lukujen läpikäymiseen, parhaassa tapauksessa yhdessä yrittäjän kanssa. Tässä tapaamisessa myös tilintarkastajan läsnäololla on positiivinen vaikutus sujuvan yhteistyön luomiseksi kirjanpitäjän, asiakkaan ja tilintarkastajan välille. Avoin keskusteluyhteys on kiistämättä meidän kaikkien etu – ja samalla laadukkaan tilin­päätöksen ehdoton edellytys!

KirjanpitoUusimmat Artikkelit
Katso kaikki