Veronumero käyttöön rakennustyömailla

Rakennusalaa koskevat Verohallinnon uudistukset tulevat voimaan tänä ja ensi vuonna. Niillä torjutaan alan harmaata taloutta.
24.1.2012

Sari Wulff ylitarkastaja, Verohallinto

Kuva iStock

Rakennusalan harmaan talouden torjuntaa koskevat uudistukset toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä otetaan käyttöön veronumero kuvallisessa tunnistekortissa ja Verohallinto alkaa ylläpitää rakennusalan julkista veronumerorekisteriä. Toisessa vaiheessa rakennustyömaiden ilmoitusvelvollisuutta lisätään.

Eduskunta hyväksyi marraskuussa 2011 lain veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä sekä eräitä siihen liittyviä lakeja (HE 58/2011). Veronumeromenettely on yksi hallitusohjelmaan kirjattu harmaan talouden torjuntaan liittyvä konkreettinen toimi. Nyt hyväksytty uudistus on ensimmäinen vaihe rakennusalan tehostetuista torjuntatoimenpiteistä.

Lisäksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettuun lakiin, työturvallisuuslakiin sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettuun lakiin tehtiin veronumeromenettelyyn siirtymisen edellyttämät muutokset.

Veronumero kuvalliseen tunnistekorttiin

Työturvallisuuslakiin lisättiin vuonna 2006 säännös, jonka mukaan yhteistä rakennustyömaata johtavalla tai valvovalla rakennuttajalla on velvollisuus huolehtia siitä, että jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (205/2009) mukaan kuvallista tunnistekorttia on käytettävä yhteisillä työmailla. Yhteisestä työmaasta on kyse silloin, kun siellä samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja.

Käytännössä rakennustyömaalla työskentelee lähes aina useamman työnantajan palveluksessa olevia henkilöitä. Siten olisi ennemminkin poikkeuksellista, että rakennustyömaalla ei olisi pidettävä tunnistekorttia. Edelleenkin lain ulkopuolelle kuitenkin jäävät yhden työnantajan työmaat. Myös omakotirakentajat ovat menettelyn ulkopuolella.

Tunnistekortista ilmenee henkilön nimen lisäksi muun muassa, onko työmaalla työskentelevä henkilö työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Kortissa on myös työnantajan nimi. Lain edellyttämien tietojen lisäksi kortissa pitää olla henkilön rakennusalan veronumerorekisteriin merkitty veronumero.

Veronumero on 12-merkkinen yksilöllinen numerosarja, josta ei voi päätellä henkilön ikää, sukupuolta tai syntymäaikaa. Verohallinnosta saatu veronumero ei vaihdu tai muutu henkilön vaihtaessa esimerkiksi työnantajaa tai työmaata.

Veronumeron lisäämisellä tunnistekorttiin pyritään varmistamaan se, että jokainen yhteiselle työmaalle työskentelemään tuleva on Verohallinnon rekisterissä ennen työnteon alkua, mikä on perusedellytys työntekijöiden ja näiden työnantajien verovalvonnalle. Uudistuksen ajatuksena on, että työntekijä, jolla ei ole tunnistekortissaan veronumeroa, on ohjattava asioimaan Verohallinnossa ennen työnteon aloittamista. Työntekijällä ei siten pitäisi olla oikeutta aloittaa työskentelyään ja saada kulkulupaa työmaalle, ennen kuin hänellä on veronumero tunnistekortissaan.

Tunnisteen valvontavelvollisuutta laajennettiin rakennuttajan lisäksi koskemaan myös rakennustyömaan päätoteuttajaa ja työnantajaa. Tunnistekortin käytön valvontavelvollisuuden laiminlyönyt rakennuttaja, päätoteuttaja ja työnantaja voidaan tuomita työturvallisuuslain 63 §:n mukaan työturvallisuusrikkomuksesta sanktioon.

Veronumero annetaan kaikille

Verohallinto on antanut kaikille Verohallinnon asiakastietokantaan merkityille luonnollisille henkilöille veronumeron. Numero on merkitty palkansaajien vuoden 2012 verokorttiin. Vaikka kaikki saavat veronumeron, sitä tarvitsevat vain rakennustyömaalla työskentelevät henkilöt, joiden on pidettävä kuvallista tunnistekorttia.

Yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseksi kaikille annettiin veronumerot sen sijaan, että yritykset olisivat hakeneet veronumerot rakennustyömaalla työskenteleville työntekijöilleen.

Ulkomaisten, rakennustyömaalla työskentelevien henkilöiden, joilla ei ole henkilötunnusta ja veronumeroa, on

asioitava Verohallinnossa henkilökohtaisesti veronumeron saadakseen. Käynnin yhteydessä hänestä kerätään verotuksen toimittamiseksi tarpeellisia tietoja.

Työnantaja voi pyytää rakennustyömaalla työskentelevien työntekijöidensä veronumerot ennakonpidätystietojen suorasiirron yhteydessä vuodenvaiheessa 2011–2012. Verohallinto suosittelee työnantajia hakemaan veronumeroja suorasiirtona, koska pyynnön perusteella rakennustyömaalla työskentelevät työntekijät merkitään kesällä 2012 perustettavaan rakennusalan julkiseen veronumerorekisteriin. Muussa tapauksessa yrityksen on erikseen pyydettävä ensi kesänä työntekijöidensä merkitsemistä rekisteriin.

Henkilötunnus Verohallinnon kautta

Veronumeromenettelyn tarkoituksena on varmistaa se, että jokainen rakennusalan työntekijä on merkitty asiakkaaksi Verohallinnon rekisteriin. Tämän johdosta jokaisen rakennusalan työntekijän on ilmoittauduttava Verohallintoon ennen työskentelyn alkamista. Työntekijä saa ilmoittautumisen yhteydessä henkilötunnuksen.

Väestötietojärjestelmä on yleinen valtakunnallinen perusrekisteri, joka sisältää laissa säädetyt tiedot muun muassa henkilöistä. Väestötietojärjestelmän päävastuullisia rekisterinpitäjiä ovat maistraatit ja Väestörekisterikeskus. Väestötietojärjestelmään talletetaan tiedot Suomen kansalaisista ja laissa säädettyjen rekisteröinnin edellytysten täyttyessä ulkomaan kansalaisista. Kun henkilön tiedot talletetaan ensimmäisen kerran, hänelle annetaan automaattisesti väestötietojärjestelmästä henkilötunnus, jota käytetään henkilön yksilöivänä tunnuksena muun muassa Verohallinnon tietokannassa.

Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalvelusta annetun lain 22 §:ää muutetaan siten, että Verohallinto saa rinnakkaisen toimivallan väestötietojärjestelmän rekisterinpitämiseen liittyviin, nykyisin yksinomaan maistraatille kuuluviin tehtäviin maahan tilapäisesti töihin Suomeen tulevien ulkomaalaisten osalta. Verohallinnolla on oikeus kirjata asiakkaansa väestötietojärjestelmään silloin, kun hänestä kirjataan niin sanotut suppeat tiedot, eli kun työntekijä oleskelee Suomessa alle 12 kuukautta eikä hän saa kotikuntaa Suomessa.

Jos henkilötunnusta hakeva työntekijä aikoo oleskella yli vuoden Suomessa, henkilötunnuksen antaa edelleenkin maistraatti. Vasta tämän jälkeen työntekijä voi tulla hakemaan verotoimistosta veronumeroa.

Henkilötunnuksen saaminen edellyttää henkilökohtaista asiointia Verohallinnon toimipisteessä. Hakemuksen vastaanottaneen virkailijan on tunnistettava asiakas hänen virallisesta matkustusasiakirjastaan ja tutkittava rekisteröinnin edellytysten olemassaolo, kuten esimerkiksi maassaolon laillisuus. Edellytysten tutkimisen jälkeen Verohallinto kirjaa asiakkaan väestötietojärjestelmään.

Samassa yhteydessä työntekijästä kerätään verotuksen toimittamiseksi tarpeellisia tietoja esimerkiksi työnantajasta, oleskelun ja työskentelyn kestosta, palkan määrästä, työskentelyoikeuden perusteesta ja työntekijän statuksesta (toisin sanoen onko hän vuokratyöntekijä, ammatinharjoittaja vai työntekijä). Tietojen kirjaamisen jälkeen työntekijälle annetaan Verohallinnosta dokumentti, josta näkyy hänen veronumeronsa. Vasta tämän jälkeen työntekijä voi saada rakennustyömaalla tarvittavan kulkuluvan.

Verohallinnon rinnakkaisella kirjaamistoimivallalla varmistetaan, että henkilötunnus ja veronumero saadaan heti ja työntekijä voi aloittaa työskentelynsä välittömästi Verohallinnossa asioituaan.

Mikä on rakennusalan veronumerorekisteri?

Uudessa laissa on säännökset Verohallinnon ylläpitämästä rakennusalan veronumerorekisteristä ja yleisen tietoverkon avulla käytettävästä palvelusta. Rekisterin avulla jokainen voi tarkistaa, onko palvelun käyttäjän yksilöimä henkilö ja veronumero merkitty veronumerorekisteriin.

Verohallinto kerää rakennusalan veronumerorekisteriin asiakastietokannassaan olevat rakennusalan työntekijätiedot. Julkinen rakennusalan veronumerorekisteri avautuu elokuun alussa. Tuolloin kuka tahansa voi tarkistaa, ovatko rakennusalalla työskentelevän henkilön tiedot rekisterissä. Tiedon rekisteristä saa vain syöttämällä henkilön etu- ja sukunimen sekä hänen veronumeronsa. Tietoa ei siten saa esimerkiksi pelkällä työntekijän nimellä.

Verohallinto merkitsee veronumerorekisteriin yksilöllisen veronumeron ja muut henkilöstä rekisteröitävät tiedot verovelvollisen tai rakennusalan työnantajan tai tunnistekortin antavan päätoteuttajan pyynnöstä tai oma-aloitteisesti.

 

Uudistukset voimaan 2012 aikana

Vaikka laki veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä tuli voimaan jo 15.12.2011, muut samassa yhteydessä säädettävät lakimuutokset tulevat voimaan valtioneuvoston asetuksella myöhemmin säädettävänä ajankohtana vuoden 2012 aikana.

Veronumerorekisterin julkisen tietopalvelun käynnistäminen ja tietojen tallettamista väestötietojärjestelmään koskevien tehtävien siirtäminen Verohallinnolle edellyttävät mittavia ja aikaa vieviä tietojärjestelmämuutoksia. Menettelyiden voimaantulo on sidottu uudistuksen edellyttämien Verohallinnon tietojärjestelmien käyttöönottoaikatauluun.

Arviolta kesäkuun alusta lukien Verohallinto voi alkaa kirjata tilapäisesti Suomeen töihin tulevia ulkomaalaisia työntekijöitä väestötietojärjestelmään. Julkisen rakennusalan veronumerorekisterin arvioidaan aukeavan elokuun alussa. Syyskuussa on tarkoitus saada voimaan työturvallisuuslain muutos, joka velvoittaa pitämään työmaalla henkilötunnistetta, johon on merkitty myös veronumero.

Ennen työturvallisuuslain muutoksen voimaantuloa aloitetuilla työmailla on kuuden kuukauden siirtymäaika, jonka kuluessa veronumeron sisältävä henkilötunniste voidaan ottaa käyttöön. Veronumero kuvallisessa tunnistekortissa on pakollinen siten viimeistään 1.3.2013. Muutoksen voimaantulon jälkeen aloitettavilla työmailla veronumero on oltava merkittynä henkilötunnisteeseen heti työmaan alkaessa.

 

Lisää uudistuksia vuonna 2013

Joulukuussa hyväksyttyyn lakipakettiin sisältyvät toimenpiteet ovat vasta ensimmäinen vaihe rakennusalan harmaan talouden torjuntaan liittyvistä lainsäädäntötoimenpiteistä. On arvioitu, ettei veronumeron käyttöönotto yksistään mahdollista tehokasta valvontaa.

Vuoden 2013 aikana rakennustyömailla on tarkoitus ottaa käyttöön työntekijöitä ja rakennusurakoita koskeva ilmoittamismenettely, joka on nykyisin vapaaehtoisena käytössä osassa, lähinnä rakennusteollisuuden työnantajajärjestön jäsenyrityksistä.

Tavoitteena on, että työmaan päätoteuttaja ilmoittaisi Verohallinnolle kuukausittain verovalvontaa varten tarpeelliset tiedot työmaalla työskentelevistä työntekijöistä. Rakentamispalvelujen tilaajalla olisi velvollisuus ilmoittaa Verohallinnolle verovalvontaa varten tarpeelliset alihankkijaa ja tilaajan alihankkijalle maksamia maksuja koskevat tiedot. Näin ollen pitkissäkin urakkaketjuissa kaikkien ketjun tilaajien tulisi ilmoittaa omat aliurakkansa.

Tietoja pyritään hyödyntämään reaaliaikaisessa verovalvonnassa. Tavoitteena on löytää toimenpiteitä vaativat asiakkaat ja hyödyntää heitä koskeva tieto verotuksessa ja muussa verovalvonnassa. Tietoja voidaan hyödyntää arvonlisäverotuksen ja työnantajasuoritusten maksuvalvonnassa, ennakkoperintärekisteriin liittyvissä toimenpiteissä, laiminlyönteihin reagoimisessa reaaliaikaisesti, perintäyhteistyössä, perintä- ja ulosottotuloksen turvaamisessa, valvontakäynneillä ja ulosottotoiminnassa. Tietojen avulla voidaan lisäksi arvioida asiakkaiden verotusstatusta ja rekisteröintitarvetta arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin.

Tavoitteena on, että ilmoittamisvelvollisuuden toteuttamiseksi tarvittavista lainsäädäntömuutoksista annettaisiin hallituksen esitys vuonna 2012 sen jälkeen, kun muun ohessa ilmoittamisvelvollisuuden laajuuteen liittyvät yksityiskohdat on ratkaistu. On arvioitu, että ensimmäisen kerran tiedot olisi annettava helmikuussa vuonna 2013.

Kirjanpito ja verotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki