Osakkeet rahoitus- tai vaihto-omaisuutena vai muun omaisuuden omaisuuslajina osakeyhtiön verotuksessa

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä.
Markku Ojalan erikoisalana on erityisesti yritysverotuksen substanssi- ja menettelykysymykset.
30.3.2021
markku
Markku Ojala johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Osakeyhtiöllä on taseessa osakkeita pysyvien vastaavien Sijoitus-­ryhmässä. Nämä arvopaperit on aiemmin aina ilmoitettu verotuksessa elinkeinotoiminnan varoina. Osakkeet on myyty vuonna 2020, ja niistä on syntynyt luovutustappioita. Voidaanko näitä osakkeita pitää elinkeinoverolain tarkoittamina rahoitusomaisuutena yhtiön verotuksessa, ja voidaanko myyntitappio vähentää yhtiön elinkeinotoiminnan menoina?

Vastaus:

Kun kyse on muista kuin elinkeinotoiminnan käyttöomaisuusosakkeista, osakkeet kuuluvat pk-yrityksen verotuksessa tällöin joko rahoitus- tai vaihto-omaisuuteen. Mikäli arvopaperit eivät luonteensa mukaan kuulu näihinkään ryhmiin, ne erotellaan osakeyhtiön verotuksessa niin sanottuun muun omaisuuden omaisuuslajiin.

Muun omaisuuden omaisuuslaji lisättiin elinkeinoverolakiin vuoden 2020 alussa. Uusia säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran, kun osakeyhtiö antaa veroilmoituksen vuodelta 2020. Lisäys on yksi osa elinkeinoverolain muutospakettia, jolla poistettiin niin sanottu tulolähdejako osakeyhtiöiden ja eräiden muiden yhteisöjen verotuksesta elinkeinotoiminnan ja tuloverolain mukaan verotettavan muun kuin elinkeinotoiminnan väliltä. Aiemmin muuta kuin elinkeinotoimintaan kuuluvaa omaisuutta kutsuttiin TVL-omaisuudeksi tai TVL-tulolähteen omaisuudeksi.

Miten nyt sitten määräytyy se, kuuluvatko osakkeet rahoitus- tai vaihto-omaisuuteen vaiko muun omaisuuden omaisuuslajiin?

Verohallinto ei ole tehnyt mitään uutta linjausta osakeyhtiöiden tulolähdejaon poistumisen jälkeen siitä, missä tilanteissa arvopaperit voivat kuulua vaihto-omaisuuteen. Edelleen siis joudutaan käymään rajanvetoa siitä, minkä luonteinen ja laajuinen arvopaperikauppa hyväksytään elinkeinotoiminnaksi ja milloin arvopaperit ovat näin vaihto-omaisuutta. Pienimuotoinen ja passiivinen arvopaperikauppa voi käytännössä merkitä osakeyhtiön verotuksen kannalta sitä, että Verohallinto ryhmittelee arvo­paperit muun omaisuuslajin ryhmään.

Mikäli kyse ei ole arvopaperikaupasta, osakkeet voivat kuulua yrityksen rahoitusomaisuuteen elinkeinotulon verotuksessa. Aiemmin Verohallinnon mukaan arvo­paperit saattoivat kuulua yrityksen rahoitusomaisuuteen yleensä vain yhden tilikauden ajan. Rahoitusomaisuuden luonnehdinnassa Verohallinto kiinnitti huomiota myös arvopapereiden likvidiyteen ja siihen, mikä on rahoitusomaisuuden määrä suhteessa vieraaseen pääomaan ja investointitarpeisiin

Korkein hallinto-oikeus linjasi rahoitusomaisuuden luonteen toisin ratkaisullaan KHO 2013:69. Tapauksessa oli kyse tosin sijoitusrahaston osuuksista. Osuuksien omistusaika vaihteli puolestatoista vuodesta kolmeenkin vuoteen. KHO perusteli sijoitusrahasto-osuuksien rahoitusomaisuusluonnetta seuraavilla asioilla:

  • sijoitetut varat oli kiistatta ansaittu liiketoiminnassa
  • sijoitusrahasto-osuuksien arvo ei ollut suhteeton yhtiön liiketoimintaan verrattuna
  • yhtiö oli osoittanut, että se oli tarvinnut varoja seuraavan tilikauden tappioiden kattamiseen ja sitä seuraavalla tilikaudella tehtyihin investointeihin

Tässäkin tapauksessa kannattaa siis arvioida, voidaanko osakkeita pitää näiden kolmen arviointikriteerin perusteella elinkeinotoiminnan rahoitusomaisuutena. Kannattaa siis laatia laskelma ja dokumentaatio, johon voi palata tarvittaessa myöhemmin.

Mikäli osakkeet eivät kuulu rahoitus- tai vaihto-omaisuuteen, ne ovat muuta omaisuutta, joiden verotuksessa on muistettava seuraava sääntö. Muuhun omaisuuslajiin kuluvien liikeosakkeiden ja avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiöosuuden myynnissä syntynyt tappio on vähennettävissä vain muun omaisuuden myyntivoittoja vastaan verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuonna. Tästä syystä oikea ryhmittely on tärkeää. Mikäli myyntitappion määrä on merkittävä, riskittömintä olisi hakea ennen veroilmoituksen jättämistä Verohallinnolta ennakkoratkaisu osakkeiden omaisuuslajiluonteesta.

Tärkeää on myös muistaa, että muun omaisuuden omaisuuslajiin kuuluvien osakkeiden myyntitappio on kuitenkin vähennettävissä heti luovutusvuonna elinkeinotoiminnan tuloista, jos myynnin kohteena ovat olleet kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiön osakkeet tai pääasiallisesti kiinteistöjen omistamista ja hallintaa harjoittavan osake­yhtiön osakkeet.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Tilitoimistossa-lehdessä julkaistaan neuvontaan tulleita kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy verotuksestaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki