Ennakkoverojen kirjaaminen toiminimen tilinpäätökseen

22.3.2017
markku
Markku Ojala johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Teen toiminimen tilinpäätöstä. Mikä on oikea käytäntö ennakkoverojen kirjaamisen kanssa? Aikaisemmin kirjasin verot suoraan yksityistilille, eivätkä ennakkoverot näkyneet tuloslaskelmassa. Kuinka toimitaan nykyisin?

 

Liikkeen- ja ammatinharjoittaja maksaa ennakkoveroa tuloista, joista ei tehdä ennakonpidätystä. Ennakkoveron määrään vaikuttavat myös muut kuin yritystoiminnasta saadut tulot, kuten palkkatulot. Mikäli määrätty ennakkovero ei riitä verojen katteeksi, erotus maksuunpannaan yrittäjän maksettavaksi niin sanottuna jäännösverona verovuodelta toimitettavan verotuksen päätyttyä.

 

Esittäminen tilinpäätöksessä

Kirjanpitolautakunnan vuonna 2004 antaman lausunnon (KILA 2004/1745) mukaan hyvän kirjanpitotavan mukaista on se, että toiminimen tuloslaskelmaan merkitään se osa liikkeen- ja ammatinharjoittajan koko verovuoden tuloveroista, jonka voidaan arvioida aiheutuneen hänen harjoittamastaan elinkeinotoiminnasta. Kuluksi kirjattava veron määrä on arvioitava käytettävissä olevien verotustietojen perusteella olennaisuuden periaate huomioon ottaen.

Päättyneeltä tilikaudelta erääntyneet ja maksamattomat ennakkoverot merkitään tilinpäätöksessä muihin lyhytaikaisiin velkoihin. Siirtovelaksi merkitään lausunnon mukaan se osa tilikaudelta maksettavista tuloveroista, jota Verohallinnon maksuunpanemat ennakkoverot eivät kata. Kyse on siis suoriteperustetta vastaavalla tavalla tilikaudelle kohdennettavasta tuloverosta, joka määrätään yrittäjälle myöhemmin maksuun jäännösverona.

 

Tuloverot ja nettovarallisuuslaskenta

Liikkeen- ja ammatinharjoittajan nettovarallisuuden laskentaan sovelletaan lakia varojen arvostamisesta verotuksessa, tarkemmin sanottuna kyseisen lain 15 pykälää. Sen ensimmäisen momentin mukaan elinkeinotoiminnan nettovarallisuus on se jäännös, joka saadaan, kun yrityksen elinkeinotoiminnan varoista vähennetään velat.

Siirtovelaksi tilinpäätökseen merkittäviä tuloveroja ei vähennetä liikkeen- ja ammatinharjoittajan elinkeinotoiminnan varoista. Velka syntyy vasta, kun jäännösvero on verotusta toimitettaessa maksuunpantu yrittäjän maksettavaksi. Liikkeen- ja ammatinharjoittajan tuloveroilmoituksen yksityiskohtaisissa täyttöohjeissa tämä esitetään seuraavasti: ”Myös mahdolliset maksuunpanemattomat tuloverovelat ovat nettovarallisuuslaskennan ulkopuolella.”

 

Huomaa erot yritysmuotojen välillä

Henkilöyhtiöiden (avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt) yhtiömiehelle määrättyjä ja maksuunpantuja veroja ei merkitä tuloveroina yhtiön kirjanpitoon. Mikäli verojen maksu on tapahtunut yhtiön varoista, tapahtuma kirjataan yhtiön kirjanpitoon sen luonteen mukaisesti esim.  yksityisotoksi (kts.KILA 1989/1012).

Osakeyhtiöiden nettovarallisuuslaskentaan sovelletaan edellä mainitun arvostamislain 2 lukua. Sen 2 §:n 3 momentin mukaan velkana pidetään taseen vastattaviin vieraaseen pääomaan merkittyjä eriä. Kun tilinpäätökseen on merkitty siirtovelaksi tilikaudelta maksettavaksi tuleva jäännösvero, se vähennetään velkana yhtiön varoista. Yhteisöjen veroilmoituksen täyttöoppaassa asia kerrotaan seuraavasti: ”Tilikaudelle suoriteperusteisesti kirjatuista veroista johtuva verovelka sen sijaan on velkaa.” On siis huomattava, että se mitä ei liikkeen- ja ammatinharjoittajalla vähennetä velkana vähennetäänkin osakeyhtiön nettovarallisuuslaskennassa.

Kysy verotuksestaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki