Konkurssipesän ilmoitukset tulorekisteriin

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä.
Eija Männistön erikoisalaa on palkka- ja henkilöstöhallinto.
10.6.2020
Eija Männistö
Eija Männistö henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Asiakasyritykseni on asetettu konkurssiin, ja konkurssipesä on hakenut ELY-keskukselta nopeutettua palkkaturvaa. Luin eri ohjeistuksista, että työnantajayrityksen on annettava tulorekisteriin jotain tietoja ja sijaismaksajan myös. Mitkä tiedot on kummankin osalta ilmoitettava tulorekisteriin ja miten saan ilmoitukset tehtyä?

VASTAUS:

Palkkaturvaa haetaan konkurssitilanteissa Helsingin ELY-keskukselta työnantajan maksukyvyttömyydestä johtuen. Hakija voi olla työntekijä, tämän ammattiliitto työntekijän aloitteesta tai konkurssipesä kaikkien työntekijöiden puolesta (nopeutettu palkkaturva). ELY-keskus voi maksaa suoritukset yhteensä-summana (vähennettynä työntekijän eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut) konkurssipesälle, joka silloin hoitaa palkkojen maksamisen työntekijöille ja tulorekisteri-ilmoitusten tekemisen sijaismaksajana.

Konkurssipesän on sijaismaksajana annettava tulorekisteriin ilmoitus maksamistaan palkoista ja toimittamistaan ennakonpidätyksistä. Koska ELY-keskus vähentää konkurssipesälle maksettavasta palkkaturvasta työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksun, ei konkurssipesä pidätä niitä palkasta. Ne on kuitenkin ilmoitettava tulo-rekisteriin konkurssipesän antamalla sijaismaksajan palkkatietoilmoituksella.

Varsinainen työnantaja on velvollinen maksamaan työnantajan sosiaalivakuutusmaksut sijaismaksajan maksamien palkkojen perusteella. Varsinaisen työnantajan on ilmoitettava sijaismaksajan maksamat palkat palkkatietoilmoituksella jokaisesta tulonsaajasta erikseen, ilmoittamisessa käytetään erityisiä sijaismaksajatilanteisiin tarkoitettuja tulolajeja. Lisäksi on annettava työnantajan erillis-ilmoitus.

Sijaismaksajan on annettava tulorekisteriin palkkatietoilmoitukset maksamistaan suorituksista pääsääntöisesti viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä. Sijaismaksaja ilmoittaa olevansa sijaismaksaja ja ilmoittaa varsinaisen työnantajan asiakastunnisteen (konkurssivelallisen tai konkurssipesän Y-tunnus). Sijaismaksaja tekee palkkatietoilmoitukset tulonsaajakohtaisesti käyttäen normaaleja tulolajeja.

Varsinainen työnantaja antaa sijaismaksajan maksamista palkoista ilmoitukset tulorekisteriin viimeistään maksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä. Tämä koskee niin palkkatietoilmoituksia kuin työnantajan erillis-ilmoitusta.

Varsinaisen työnantajan ilmoituksella on maksajan Y-tunnuksena käytettävä joko konkurssivelallisen tai konkurssipesän Y-tunnusta sen mukaan, onko kyseessä ennen konkurssiin asettamista syntyneet palkat lomakorvauksineen (valvottavat saatavat) vai sen jälkeen (massavelka). Massavelkaa ovat käytännössä yleensä vain kahden viikon irtisanomisajan palkat. Huomattava on myös, että konkurssipesän tulee ottaa uudet työeläke- ja työtapaturmavakuutukset, jolloin tulorekisteri-ilmoituksissa tiedot on muutettava.

Kun konkurssiin asettamispäivä on keskellä kuukautta, on annettava kahdella tunnuksella palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitus.

Varsinainen työnantaja käyttää palkkatieto-ilmoituksissa sijaismaksutilanteeseen tarkoitettuja tulolajeja, koska tulonsaajan tietoihin on jo ilmoitettu normaalit tulolajit sijaismaksajan tekemällä ilmoituksella. Varsinainen työnantaja ilmoittaa palkkatietoilmoituksella tiedot työeläkevakuutuksesta sekä ammattiluokasta (sijaismaksaja ei näitä ilmoita). Myös laajemmat vapaaehtoiset tiedot työsuhteesta ja poissaoloista voidaan antaa.
• Mikäli tulonsaajalle maksettu palkka on kaik- kien sosiaalivakuutusmaksujen alainen, ilmoitus annetaan tulolajilla
– Sijaismaksajan maksama palkka, josta työn- antaja maksaa työnantajan sosiaalivakuutusmaksut (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus- maksu) (321)
• Mikäli suoritus ei ole kaikkien sosiaalivakuutusmaksujen alainen, on ilmoituksessa käytettävä tulolajeja
– Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantaja maksaa työnantajan työeläkevakuutus- maksun (322)
– Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantaja maksaa työnantajan työttömyysvakuutusmaksun (323)
– Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantaja maksaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun (324)
– Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantaja maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksun (325)

Jos työntekijöillä ei teetetä lainkaan töitä irtisanomisajalla, on tapaturmavakuuttamisen vuoksi annettava kaksi ilmoitusta, koska silloin konkurssipesän ei tarvitse ottaa uutta tapaturmavakuutusta.
• Konkurssipesän Y-tunnuksella ilmoitetaan palkkatietoilmoituksella vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitauti- vakuutus)
• Konkurssivelallisen Y-tunnuksella ilmoitetaan tulolaji sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantaja maksaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun (324)

Konkurssipesä toimii varsinaisena työnantajana, mikäli konkurssipesä jatkaa konkurssivelallisen liike- tai elinkeinotoimintaa ja maksaa konkurssiin asettamisen jälkeen tehdystä työstä palkkoja. Tällöin konkurssipesä maksaa ja antaa ilmoitukset kuten työnantaja normaalitilanteessa.

Konkurssipesällä ei ole mahdollisuutta suomi.fi-valtuuksiin. Kätevintä onkin tehdä ilmoitukset palkkaohjelman rajapinnan kautta, jos se on otettu käyttöön tulorekisteri-ilmoittamisessa. Siinä ei tarvitse olla Katso- tai suomi.fi-valtuuksia, kunhan sopimus ilmoittamisesta on tehty työnantajan kanssa. Myös paperi-ilmoittaminen on mahdollista erityisestä syystä esimerkiksi silloin, kun sähköinen ilmoittaminen on teknisen esteen vuoksi mahdotonta, ja mielestäni valtuuksien puuttuminen on tällainen.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Tilitoimistossa-lehdessä julkaistaan neuvontaan tulleita kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Lue myös

Kysy palkoistaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki