Veroilmoitus on uudistunut

Tänä keväänä kaikki luonnolliset henkilöt sekä kotimaiset kuolinpesät saavat esitäytetyn veroilmoituksen verovuodelta 2005. Esitäytetty veroilmoitus korvaa veroehdotuksen ja veroilmoituksen.
15.3.2006

Raija Myllys-Kauppinen Ylitarkastaja, Verohallinto

LIIKKEEN- JA AMMATINHARJOITTAJAT sekä heidän puolisonsa saavat esitäytetyn veroilmoituksen jo maaliskuun alussa. Muille verovelvollisille esitäytetty veroilmoitus lähetetään huhtikuun aikana. Elinkeinotoiminnan lomakkeet 5 ja 5 A liikkeen- ja ammatinharjoittajat ovat saaneet helmikuun alkupuolella. Maa- ja metsätalouden lomakkeet asiakkaat ovat saaneet tammikuun lopulla.

Esitäytetyn veroilmoituksen osat

Esitäytetty veroilmoitus on veroehdotuksen tapaan A 2-kokoinen ”lakana”. Lomakkeen osat ovat erivärisiä. Ilmoitusosa on sininen, erittelyosa oranssi ja muut osat eli verotuspäätös, verotustodistus, tilisiirtolomakkeet sekä muutoksenhakuohje ovat valkoisia.

Ilmoitusosaan on veroehdotuksen tapaan esitäytetty mm. työnantajilta, vakuutusyhtiöiltä, eläkelaitoksilta ja pankeilta saadut tiedot asiakkaan tuloista, vähennyksistä, varoista ja veloista. Lisäykset ja korjaukset tehdään ilmoitusosaan ja vain se sekä mahdolliset liitelomakkeet palautetaan korjattuna tai täydennettynä verotoimistoon. Elinkeinotoiminnan tietoja ei ole esitäytetty eikä niitä ilmoiteta esitäytetyn veroilmoituksen ilmoitusosassa, vaan ne ilmoitetaan lomakkeella 5 tai 5A.

Erittelyosalla ovat ilmoitusosan tiedot eriteltyinä. Tietojen avulla voi tarkistaa, että ilmoitusosaan esitäytetyt tiedot ovat oikein. Sen lisäksi erittelyosalle on ilmoittamisen helpottamiseksi merkitty tietoja, joita ei ole ilmoitusosalla mm. arvopapereiden, osakehuoneistojen ja kiinteistöjen luovutukset. Koska verohallinnolla ei ole käytössään näistä luovutuksista kaikkia luovutusvoiton tai -tappion laskemiseksi tarpeellisia tietoja, verohallinto ei ole voinut laskea valmiiksi luovutusvoittoa tai -tappiota. Tämän vuoksi verovelvollisen on itse annettava tarpeellinen selvitys ja laskettava luovutusvoiton tai -tappion määrä. Jos arvopaperikauppoja on enemmän kuin kymmenen, niistä on merkitty lomakkeelle välittäjittäin vain myyntien lukumäärä ja myyntihinnat yhteensä.

Maatalouden harjoittajien veroilmoitukset sekä alkutuottajana arvonlisäverovelvollisten metsätalouden harjoittajien veroilmoitukset annetaan viimeistään 28.2.2006. Tiedot tallennetaan ja ne ovat esitäytetyn veroilmoituksessa verotuspäätöksellä asiakkaan oman ilmoituksen mukaisina ja erittelyosalla on tästä huomautus. Jos asiakkaalla on puun myyntituloja, eikä hän ole antanut helmikuussa 2 C-lomaketta, myyntitulon ja ennakonpidätyksen määrät on merkitty erittelyosaan puun ostajalta saadun tiedon mukaisina.

Erittelyosan Muut tiedot -kohtaan on merkitty puolisoa ja lapsia koskevat tiedot sekä maksetut ennakkoverot ja ennakon täydennysmaksut. Jos asiakkaalla on erittelysivuja enemmän kuin kaksi, esitäytetty veroilmoitus ei ole ”lakana”, vaan siinä on tarpeellinen määrä A4-kokoisia, valkoisia sivuja. Myös verohallinnolle palautettava ilmoitusosa on tällöin valkoinen.

Verotuspäätökseltä (entinen verolippu) näkyy esitäytettyjen tietojen perusteella laskettu verotuksen lopputulos. Jos verovelvollinen korjaa esitäytettyä veroilmoitusta tai verohallinto saa muualta verotukseen vaikuttavia lisätietoja, verovelvollinen saa uuden verotuspäätöksen lokakuun loppuun mennessä. Liikkeen- ja ammatinharjoittajille sekä heidän puolisoilleen lähetettävään esitäytettyyn veroilmoitukseen ei ole laskettu valmiiksi verotuksen lopputulosta, koska elinkeinotoiminnan tiedot eivät vielä tällöin ole verohallinnon käytettävissä. Heille lähetetään verotuspäätös, tilisiirtolomakkeet sekä verotustodistus elo–lokakuussa.

Ilmoitusosan rakenne

Lomakkeella on omina ryhminään ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset sekä pääomatulot ja niistä tehtävät vähennykset. Osinkotulojen verotus verovuodelta 2005 muuttuu huomattavasti. Osinkotulot, jotka voivat olla joko ansio- tai pääomatuloa, on erotettu muista tuloista omaksi kohdakseen. Osinkotulot on merkitty lomakkeelle bruttomääräisenä. Muiden kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä saatujen osinkojen jako ansio- ja pääomatuloksi näkyy lomakkeen erittelyosalla. Osinkojen jakoon ansio- ja pääomatuloksi voi vaikuttaa se, onko osakkaan käytössä yhtiön varoihin kuuluva asunto tai onko hän tai hänen perheenjäsenensä saanut yhtiöstä rahalainaa. Jos verohallinnon tietojen mukaan osakkaalla on ollut yhtiön asunto käytössään tai hänellä on rahalainaa yhtiöstä, lomakkeelle tulostuu ohjausteksti siitä, että osakkaan on täytettävä lomake 13.

Ennakonpidätykset on jaettu erikseen ansiotulojen ennakonpidätyksiin ja pääomatuloista sekä osinkotuloista tehtäviin pidätyksiin. Verosta tehtävät vähennykset eli kotitalousvähennys ja maksetut elatusmaksut on erotettu muista vähennyksistä. Vapaaehtoiset eläkevakuutukset vähennetään vuoden 2005 verotuksessa joko ansiotulosta tai pääomatulosta sen mukaan, milloin vakuutus on otettu. Tämän vuoksi ns. vanhat vakuutukset ovat ansiotulosta tehtävissä vähennyksissä ja 6.5.2004 tai sen jälkeen otetut uudet vakuutusmaksut ovat pääomatuloista tehtävissä vähennyksissä.

Osakaslainan takaisin maksu sekä yrittäjäosakkaan osakkeiden hankintavelan korot on erotettu omiksi kohdikseen, koska niiden osalta ei vuosina 2005–2009 sovelleta alijäämähyvityksen enimmäismäärää. Esitäytetyllä veroilmoituksella on oma osa ulkomaan tuloille. Ulkomaan palkkatuloista on lisäksi täytettävä lomake 16.

Tarkistaminen ja korjaaminen

Asiakkaan on tarkistettava esitäytettyjen tietojen oikeellisuus, täydennettävä puuttuvat ja korjattava virheelliset tiedot. Korjaukset tehdään esitäytetyn veroilmoituksen ilmoitusosan valkoisiin kohtiin. Palautettavaan veroilmoitukseen ei liitetä kuitteja ja tositteita. Puuttuva tieto, esim. puuttuva palkka lisätään esitäytettyyn lukuun ja yhteissumma merkitään valkoiseen kohtaan. Lisäksi asiakkaan tulee antaa selvitys korjaamastaan tiedosta lomakkeen lisätiedoissa. Tulonhankkimiskuluista ja matkakuluista selvitys annetaan niille varatuissa kohdissa.

Kuitittomassa menettelyssä liitelomakkeiden merkitys korostuu. Useimmista pääomatuloista ja joistain vähennyksistä on, kuten ennenkin, omat liitelomakkeet, joilla selvitys tulosta tai vähennyksestä annetaan. Esimerkiksi luovutusvoitoista, vuokratuloista, osakaslainoista ja kotitalousvähennyksestä on omat liitelomakkeet, jotka ovat täyttöohjeen liitteenä ja jotka voi myös tulostaa verohallinnon Internet-sivuilta www.vero.fi. Liitelomake 8 Luettelo arvopapereista, arvo-osuuksista, saatavista yms. on poistettu. Uutena lomakkeena on otettu käyttöön lomake 13, Osakeyhtiön osakkaan tiedot. Tätä lomaketta käyttävät muun kuin julkisesti noteeratun osakeyhtiön omistajayrittäjät ja yrittäjäosakkaat.

Veroilmoituksen palauttaminen

Esitäytetty veroilmoitus on palautettava vain, jos siihen on lisättävää tai korjattavaa. Myöskään liikkeen- ja ammatinharjoittajien ja heidän puolisoidensa ei tarvitse palauttaa esitäytettyä veroilmoitusta, jos siinä ei ole korjattavaa. Sen sijaan elinkeinotoiminnan veroilmoitus 5 tai 5 A on täytettävä ja palautettava aina.

Viimeinen palautuspäivä on merkitty lomakkeelle. Maatalouden lomakkeet sekä alkutuottajana arvonlisäverovelvollisten metsätalouden harjoittajien veroilmoituslomakkeet palautetaan viimeistään 28.2.2006. Liikkeen- ja ammatinharjoittajat sekä heidän puolisonsa palauttavat kaikki lomakkeensa viimeistään 3.4.2006 tilikaudesta riippumatta. Muut verovelvolliset sekä vähäistä elinkeinotoimintaa harjoittavat palauttavat esitäytetyn veroilmoituksen sekä muut tarvittavat lomakkeet viimeistään 8.5 tai 15.5.2006 sen mukaan kuin kunkin asiakkaan veroilmoitukseen on merkitty.

Verovelvollisen on säilytettävä kuitit ja tositteet itsellään 6 vuotta verovuoden päättymisestä. Veroilmoituksella olevista esitäytetyistä tiedoista ei tarvitse säilyttää tositteita, jos tiedot ovat oikein.

Yritysten Uudistuneita veroilmoituslomakkeita käsittelevä asiantuntijakirjoitus julkaistaan tuoreeltaan Tilisanomien verkkolehdessä 20.3. Pidä itsesi ajan tasalla osoitteessa www.tilisanomat.fi.

YleisetUusimmat Artikkelit
Katso kaikki