Vastuuvakuutus tilitoimistoissa

20.12.2002

Olli Hoppu OTK, asianajaja
Asianajotoimisto Sivenius, Suvanto & Co Oy

Vastuuvakuutuksen tarkoituksena on kattaa vakuutuksenottajan toiminnasta ulkopuolisille syntyvä vahingonkorvausvelvollisuus. Vastuuvakuutusten merkitys yritystoiminnassa on jatkuvasti kasvanut, ja nykyisin se on olennainen osa yritysten riskienhallintajärjestelmää.

Tilitoimistojen osalta keskeisiä riskien hallinnan välineitä ovat työn laadullisten tekijöiden lisäksi toimeksiantojen toteuttamisessa käytettävät sopimusehdot sekä vastuuvakuutukset. Kun näitä riskienhallintavälineitä käytetään tehokkaasti, voidaan rajoittaa huomattavasti sitä taloudellista riskiä, joka toimintaan liittyy mahdollisen vahingonkorvausvelvollisuuden muodossa.

Vakuutuksen laajuuden määrittely

Vastuuvakuutuksen kattamisalan laajuus ja yksityiskohtainen sisältö vaihtelee eri vakuutusyhtiöittäin. Myös vastuuvakuutuksen hinnoissa saattaa olla eroja. Vastuuvakuutusta otettaessa olisikin syytä kilpailuttaa eri vakuutusyhtiöitä.

Vakuutusta tehtäessä erityistä huomiota tulee kiinnittää sen toiminnan määrittelyyn, johon vastuuvakuutus otetaan.

Vastuuvakuutus kattaa siinä toiminnassa syntyvän vahingonkorvausvelvollisuuden, joka vakuutusta otettaessa on määritelty vakuutuskirjaan. Yhtiön tulee vakuutusta ottaessaan varmistua siitä, että vakuutettua toimintaa koskeva määritelmä vastaa yhtiön tosiasiallista liiketoimintaa. Vaarana on se, että vakuutetun toiminnan määrittely tapahtuu liian suppeasti siten, että osa yhtiön liiketoiminnasta jää vakuutusturvan ulkopuolelle. Tähän seikkaan tulee kiinnittää erityistä huomiota vakuutusta otettaessa ja käyttää toiminnan määrittelyssä apuna vakuutusyhtiön toimihenkilöiden asiantuntemusta. Vakuutusyhtiön toimihenkilöiden kanssa tulisi käydä yksityiskohtaisesti läpi vakuutettavan liiketoiminnan luonne, jotta saataisiin riittävä vakuutusturva juuri harjoitettavaan toimintaan.

Tilitoimistoissa riittävän vakuutusturvan hankkiminen edellyttää yleensä kahden eri vastuuvakuutuksen ottamista. Nämä vastuuvakuutukset ovat yleinen toiminnan vastuuvakuutus sekä varallisuusvastuuvakuutus. Eräillä vakuutusyhtiöillä on vakuutustuotteita, joissa näiden vakuutusten turva sisältyy samaan vakuutukseen.

Toiminnan vastuu- ja varallisuusvastuusvakuutus

Toiminnan vastuuvakuutus on vakuutus, joka korvaa vakuutetun toiminnan henkilöille tai omaisuudelle aiheuttaman vahingon, josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Toiminnan vastuuvakuutuksen keskeiseen luonteeseen kuuluu, että tuon vakuutusturvan ulkopuolelle jäävät taloudelliset vahingot.

Myös pelkästään sopimukseen perustuva korvausvelvollisuus jää korvauksen ulkopuolelle. Tilitoimistotoiminnassa aiheutuvat vahingot ovat pääosin juuri varallisuusvahinkoja ja sopimukseen perustuvia, joten pelkällä toiminnan vastuuvakuutuksella ei käytännössä saada kovinkaan laajaa vakuutusturvaa tyypillisten vahinkojen varalta.

Riittävän vakuutusturvan hankkiminen edellyttää erikseen myytävää varallisuusvastuuvakuutusta. Tuo vakuutus nimensä mukaisesti korvaa toiselle aiheutetun sellaisen taloudellisen vahingon, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon ja josta vakuutuksenottaja on toimeksiantajalle vastuussa voimassa olevan oikeuden perusteella.

Varallisuusvastuuvakuutus siis kattaa puhtaan taloudellisen vahingon ja myös sopimuksen perusteella syntyvän vahingonkorvausvelvollisuuden. Toiminnan vastuuvakuutus ja varallisuusvastuuvakuutus yhdessä antavat riittävää vakuutusturvaa tilitoimiston liiketoimintaa harjoitettaessa.

Sopimusehdot

Suomessa myytävien tilitoimistoille tarkoitettuihin vastuuvakuutuksiin liittyy olennainen sopimusehtojen käyttöä koskeva vaatimus. Vakuutusehdoissa edellytetään sitä, että tilitoimiston on käytettävä toiminnassaan alalla yleisesti käytössä olevia toimeksiantosopimuksia koskevia ehtoja. Tilitoimistoalalla nämä yleisesti käytetyt sopimusehdot ovat nimeltään Yleiset sopimusehdot KL-96. Tilitoimistojen vastuuvakuutukset kattavat sen vahingonkorvausvelvollisuuden, joka määritellään näissä yleisissä sopimusehdoissa. Näissä sopimusehdoissa on merkittäviä vahingonkorvausvelvollisuuden rajoituksia. Tilitoimistoille myönnettävät vastuuvakuutukset korvaavat aiheutuneen vahingon vain siltä osin kuin näiden ehtojen mukaisesti vahinko kuuluu tilitoimiston vastattavaksi.

Tilitoimiston tulee huolehtia siitä, että sen toimeksiantosopimuksissa noudatetaan aina em. yleisiä sopimusehtoja. Jos toimeksiantosopimukset solmitaan näitä ehtoja noudattaen, on asiat tilitoimistossa kunnossa. Vahingon sattuessa yhtiöllä on vastuuvakuutus, joka vakuutusehtojen yksityiskohtaisten määritelmien mukaisesti kattaa yleisissä sopimusehdoissa määritellyn vahingonkorvausvastuun.

Tilanne on kuitenkin olennaisesti toinen, jos yhtiö vakuutusturvasta huolimatta ei toimeksiantosopimuksia tehdessään ota yleisiä sopimusehtoja osaksi toimeksiantosopimusta. Tällöin yhtiön vahingonkorvausvastuu määräytyy yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaisesti. Käytännössä tilitoimiston vahingonkorvausvelvollisuus on tällöin huomattavasti laajempi kuin yleisiä sopimusehtoja käytettäessä. Tällaisessa tilanteessa, jossa vastuuvakuutuksen ottanut tilitoimisto ei ole käyttänyt yleisiä sopimusehtoja, määräytyy sen oma vahingonkorvausvelvollisuus asiakkaaseen nähden ilman yleisten sopimusehtojen vastuunrajoitusehtoja. Vastuuvakuutus sen sijaan korvaa vahingon vain siltä osin kuin vahinko olisi kuulunut korvausvelvollisuuden piiriin, jos yleisiä sopimusehtoja olisi käytetty. Tämän johdosta on vaarana, että merkittävä osa yhtiön toiminnan riskeistä jää vakuutusturvan ulkopuolelle, ja vahingon sattuessa merkittävä osa vahingonkorvausvelvollisuudesta saattaa jäädä tilitoimiston itsensä kannettavaksi. Tilitoimiston kannalta ei siten ole riittävää se, että asianmukainen toiminnan vastuuvakuutus ja varallisuusvastuuvakuutus ovat olemassa. Tämän lisäksi on ensiarvoisen tärkeää, että yhtiö toimeksiantosopimuksia tehdessään solmii ne siten, että toimeksiantosopimukseen tulee sovellettavaksi Yleiset sopimusehdot KL-96. Vain näin yhtiö saa tehokkaan ja kattavan vakuutusturvan toiminnalleen.

Vastuunrajoitusehdot

Vastuuvakuutuksen sisällön osalta vakuutusta otettaessa on huomiota kiinnitettävä vakuutuksen vastuunrajoitusehtoihin. Kaikissa vastuuvakuutuksissa on vastuunrajoitusehtoja. Käytännössä siis vakuutus ei korvaa kaikkia toiminnassa syntyvää vahingonkorvausvastuuta. Vakuutusturvan sisällön ymmärtäminen edellyttää rajoitusehtojen sisällön tuntemista.

Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on vakuutuskirjassa mainittu vakuutusmäärä. Vakuutusta otettaessa on erityistä huomiota kiinnitettävä siihen, minkälaisella vakuutusmäärällä vastuuvakuutus otetaan. Vakuutusmäärää harkittaessa tulee ennakolta arvioida, minkä suuruisia vahinkoja ulkopuoliselle saattaa aiheutua. Toisaalta tässä harkinnassa on huomioitava, että vakuutusmäärän kohoaminen nostaa vastaavasti vakuutusmaksua, joten tarpeettoman suuren vakuutusmäärän sisällyttäminen vakuutukseen ei ole järkevää.

Miksi vastuuvakuutus kannattaa ottaa?

Vastuuvakuutuksen keskeinen merkitys on tietenkin siinä, että vakuutusyhtiö korvaa tilitoimiston puolesta aiheutuneen vahingon. Vahingon aiheuttaneen tilitoimiston kannalta merkittävää on myös se, että vahingon tapahduttua sen selvittelyyn osallistuu vakuutusyhtiön ammattilaiset, jotka selvittävät yhteistoiminnassa tilitoimiston kanssa korvausperusteen olemassaoloa ja vahingon määrää. Jotta riittävä hyöty tästä vakuutusyhtiön vahinkokäsittelytoiminnasta saataisiin, on tärkeää, että tapahtuneesta vahingosta ja mahdollisesta korvausvelvollisuudesta tai korvausvaatimuksesta ilmoitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vakuutusyhtiölle. Näin toimittaessa vahingonkorvausvaatimuksen kohteeksi joutuva tilitoimisto saa avukseen vahinkoa selvittämään vakuutusyhtiön ammattilaiset. Tilitoimiston omia voimavaroja vapautuu harjoitettavaan liiketoimintaan, ja tilitoimisto säästää usein omissa vahinkoselvittelykustannuksissaan, koska sen ei ennen mahdollista korvausoikeudenkäyntiä tarvitse palkata omaa asianajajaa vastuukysymyksiä selvittämään. Jos oikeudenkäynti kuitenkin korvauskysymyksestä syntyy, kattaa vastuuvakuutus myös tällaisen oikeudenkäynnin aiheuttamat oikeudenkäyntikulut. Vastuuvakuutus antaa siis merkittävää turvaa myös korvausvelvollisuuden selvittelyssä.

YleisetUusimmat Artikkelit
Katso kaikki