Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnot

27.11.2020 Pasi Leppänen Kuva iStock

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on päivittänyt tilinpäätöstä ja toimintakertomusta sekä liitetietoja koskevia yleisohjeitaan. Lisäksi on annettu uusi yleisohje puolivuosi- ja neljännesvuosikatsausten laatimisesta.

Yleisohje tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta

Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevassa yleisohjeessa on päivitetty talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailua koskevaa kohtaa. Tuloslaskelmakaavan mukaisen toteutumisvertailun yhteydessä on suositeltavaa esittää erittely verotuloista ja valtionosuuksista. Päivitetyn ohjeen mukaan valtionosuuksien erittelyssä verotulomenetysten korvaus tulisi esittää omalla rivillään, vaikka sitä ei erikseen budjetoitaisi.

Yleisohjeeseen on lisäksi täydennetty arviointimenettelyä koskevia tietoja toimintakertomuksessa ja tehty yksittäisiä muita teknisluonteisia tarkistuksia, muun muassa lisätty viittaukset kesällä annettuun asetukseen kunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista.

Yleisohje tilinpäätöksen liitetiedoista

Tuloslaskelmaa koskevissa liitetiedoissa valtionosuuksien kohdassa verotulomenetysten korvaus eritellään vastaavalla tavalla kuin talousarvion toteutumisvertailussa. Valtionosuuksien erittelyyn on lisätty uusi rivi verotulomenetysten korvausta varten.

Myös liitetietoja koskevaan yleisohjeeseen on päivitetty viittaukset kunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annettuun asetukseen. Yksittäisten liitetietojen nimikkeet on päivitetty vastaamaan asetusta, mutta nämä muutokset eivät vaikuta liitetietojen sisältöön.

Yleisohje puolivuosi- ja neljännesvuosikatsausten laatimisesta

Uusi yleisohje osavuosikatsausten eli puolivuosi- ja neljännesvuosikatsausten laatimisesta sisältää kuvauksen katsausten sisällöstä sekä ohjeet jaksotus- ja arvostusperiaatteiden soveltamisesta katsausten laadinnassa. Vuodesta 2021 alkaen kunnilla ja kuntayhtymillä on velvollisuus neljännesvuosittain toimittaa kokonaistaloutta kuvaavia tietoja Valtiokonttorin palveluun.

Puolivuosi- ja neljännesvuosikatsauksia koskevilla säännöksillä kuvataan kunnan velvollisuutta tuottaa tilikauden aikana tietoja muun muassa tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä talousarvion toteutumisesta. Kunnan ei ole kuitenkaan välttämätöntä koota katsausten tiedoista erillistä asiakirjaa. Tiedot toimitetaan Valtiokonttorin palveluun sellaisella tarkkuudella eriteltyinä, että tiedot ovat palvelusta kenen tahansa saatavissa.

Kunta voi halutessaan koota katsausten tiedot erilliseksi asiakirjaksi ja ratkaista itse, millä tavoin niitä käsitellään kunnan toimielimissä. Katsauksiin sisältyvien tietojen ei tarvitse olla tilintarkastettuja. Kunta voi myös vapaaehtoisesti laatia muita taloutta kuvaavia raportteja eri aikaväleiltä oman taloutensa ohjaamisen tueksi.

Jaksotus- ja arvostusperiaatteet

Puolivuosi- ja neljännesvuosikatsausten laadinnassa noudatetaan olennaisuuden periaatetta sekä yleisiä tilinpäätösperiaatteita, kuten suoriteperustetta ja varovaisuuden periaatetta. Katsausten perusteella tulee syntyä oikea ja riittävä kuva kunnan taloudesta. Käytännössä osavuosikatsauksissa tulot ja menot täydennetään pääsääntöisesti suoriteperusteen mukaisiksi. Verotulot kirjataan osavuosikatsauksiin tilinpäätöksen tavoin kuitenkin verojen tilitysten mukaan. Meno tuotannontekijän käytön kohdalle -periaatteen mukaisesti suunnitelman mukaiset poistot kirjataan osavuosikatsauksiin. Myös mahdolliset vastaiset menot ja menetykset sekä omaisuuden arvon muutokset ja niiden palautukset kirjataan olennaisuuden periaate huomioiden.

Lomapalkkavelkaa ei oteta huomioon osavuosikatsauksissa todellisen määrän mukaisena, vaan katsauksiin sisällytetään kaudelle kuuluva osuus arvioidusta koko vuoden muutoksesta. Poikkeuksen muodostaa tilanne, jossa kunnan toiminnan organisoinnissa on tapahtunut tilikauden aikana muutoksia. Jos kunta on esimerkiksi maksanut siirtyvän henkilöstön lomapalkkavelan yhtiöittämisen yhteydessä, vähennetään lomapalkkavelkaa. Lomaraha jaksotetaan osavuosikatsauksissa kolmannelle neljännekselle, vaikka se olisi maksettu toisen neljänneksen aikana. Palkkojen jaksottamista tarkentavilla ohjeilla pyritään lisäämään koko kuntasektorin tietojen laskentaperiaatteiden yhdenmukaisuutta ja vertailukelpoisuutta.

Kertaluonteisia eriä, kuten luovutusvoittoja tai saatuja osinkoja, ei jaksoteta eri kausille, vaan ne kirjataan suoriteperusteen mukaisesti silloin, kun ne ovat toteutuneet. Puolivuosi- ja neljännesvuosikatsausten yhteydessä annetaan lisätietoja kunnan talouteen vaikuttaneista tekijöistä, joita ovat esimerkiksi nämä kertaluonteiset erät.

Puolivuosi- ja neljännesvuosikatsausten sisältö

Puolivuosi- ja neljännesvuosikatsaukset sisältävät kunnan ja liikelaitosten sekä vesihuollon taseyksiköiden tuloslaskelmat ja taseet sekä kuvauksen toiminnan ja talouden olennaisista tapahtumista. Neljännesvuosikatsauksessa esitetään keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin, ja puolivuosikatsauksessa ennuste koko vuoden tuotoista sekä kuluista. Talousarvion toteutumisvertailua ei tarvitse laatia erillisenä laskelmana, koska se muodostuu Valtiokonttorin palveluun toimitettujen talousarviotietojen ja kirjanpidon toteumatietojen perusteella.

Puolivuosikatsaukseen sisältyvä ennuste koko vuoden tuotoista ja kuluista voi olla sama kuin alkuperäinen tai muutettu talousarvio. Jos olennaisia muutoksia on tiedossa, ne sisällytetään puolivuosikatsauksen ennusteeseen. Muutoksista ei tarvitse olla valtuuston hyväksymää talousarviomuutosta koskevaa päätöstä, vaan ennuste voi perustua viranhaltijoiden tekemiin arvioihin.

Asiantuntijana
Pasi Leppänen neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö
Katso kaikki