26. huhtikuuta 2017

Seura meitä Facebookilla Seura meitä Twitterilla Tilaa syöte

Share/Save

Lopputentti
Arvonlisäverokoulu osa 6/15

Petri Salomaa arvonlisäveroasiantuntija, Deloitte & Touche Oy
Kati Heino arvonlisäveroasiantuntija, Deloitte & Touche Oy
Julkaistu 18.3.2015

KYSYMYKSET

 

OIKEIN/VÄÄRIN-VÄITTÄMÄT 

 1. Yleishyödyllinen urheiluseura pitää järjestämänsä urheilukilpailun yhteydessä tilapäistä myyntikojua. Tapahtuman aikana kojun myyntitulot ovat yhteensä 1500 euroa. Urheiluseuran tulee suorittaa kojun myynneistä arvonlisäveroa.
 2. Energiayhtiö myy asiakkailleen sähköä. Arvonlisäverolain mukaan sähkön myynti on palvelun myyntiä.
 3. Arvonlisäverolain 73 §:n mukaan veron perusteen määräytymistä koskevan yleissäännön perusteella myynnistä suoritettavan veron peruste on vastike ilman veron osuutta.
 4. Vahingonaiheuttajalta peritty vahingonkorvaus ei ole vastiketta tavaran tai palvelun myynnistä, joten siitä ei tule tilittää arvonlisäveroa.
 5. Edustukseen käytettäviin tavaroihin ja palveluihin liittyvät kulut ovat vain 50-prosenttisesti vähennyskelpoisia.
 6. Henkilökunnan neuvottelu- ja koulutustilaisuuden kustannukset ovat edustuskuluja.
 7. Kolmikantakaupan säännösten soveltaminen EU-tavarakaupassa on usein edullista siksi, että tavaroiden ensimmäinen ostaja voi tällä tavoin välttyä ALV-rekisteröitymisvelvoitteelta kuljetuksen päättymisvaltiossa.
 8. Elinkeinonharjoittajalle myyty tavaran kuljetuspalvelu katsotaan myydyksi myyjän sijoittautumisvaltiossa.
 9. Kenkäkauppa voi arvonlisäveroraportointia helpottaakseen perustaa luottotavarantoimittajansa kanssa arvonlisäveroryhmän. 
 10. Säilytyslokeroiden vuokraus on arvonlisäverollista.

 

TÄSMÄTIETOA 

 1. Mikä on vähäisen liiketoiminnan raja arvonlisäverotuksessa, eli kuinka suuri liikevaihto elinkeinonharjoittajalla saa enintään olla, jotta sen ei tarvitse maksaa myynnistään arvonlisäveroa?
 2. Mitä verokantaa sovelletaan kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien pääsymaksuihin?
 3. Mitä verokantaa sovelletaan elintarvikkeiden myyntiin?
 4. Mitä verokantaa sovelletaan lehtikioskista ostettuun aikakauslehteen?
 5. Kuinka monta euroa mainoslahja saa enintään maksaa, jotta sitä voidaan pitää tavanomaisena?
 6. Minkä niminen ilmoitus annetaan Suomesta muihin EU-maihin tapahtuvista tavaroiden ja yleissäännön alaisten palvelujen myynneistä?
 7. Mikä on AVL 22 a §:ssä tarkoitetun vähäisen oman käytön raja vuodessa?
 8. Mikä on Intrastat-ilmoituksen antamisen kalenterivuosikohtainen kynnysarvo vuonna 2015?
 9. Kuinka suuri liikevaihto verovelvollisella saa enintään olla, jotta verovelvollinen voi valita kausiveroilmoituksen ilmoitusjaksoksi kalenterivuoden?
 10. Kuinka suuri liikevaihto verovelvollisella saa enintään olla, jotta verovelvollinen voi valita kausiveroilmoituksen ilmoitusjaksoksi neljänneskalenterivuoden?

 

VALITSE SOPIVA VAIHTOEHTO  

1. Yhtiö veloittaa asiakkaaltaan laitteiston asennustyön. Samassa yhteydessä asiakkaalta laskutetaan myös asentajan päivärahat ja bussiliput. Millä verokannalla veloitukset asiakkaalle tehdään? 

a) Kaikki 24 %:n verokannalla.

b) Asennustyö 24 %:n, päivärahat 0 %:n ja bussiliput 10 %:n verokannalla.

c) Asennustyö 24 %:n, päivärahat ja bussiliput 10 %:n verokannalla.

d) Kaikki 0 %:n verokannalla. 

 

2.Mikä seuraavista liiketapahtumista on arvon­lisäverollinen?

a) Stand-up-koomikolle maksetaan esiintymispalkkio.

b) Koulutuspalveluita myyvä yhtiö myy arvonlisäverotuksen peruskurssin tilitoimiston työntekijöille.

c) Valuutanvaihdon yhteydessä peritään palvelumaksu.

d) Pekka ostaa noteeraamattoman yhtiön arvopapereita.

 

3. Mitä seuraavista ei voida vähentää arvonlisäveron perusteesta?

a) Verolliseen myyntiin liittyvä luottotappio.

b) Palautetuista pakkauksista ja kuljetustarvikkeista suoritettu korvaus.

c) Verolliseen myyntiin liittyvät toimituskulut.

d) Ostajalle annettu verollista myyntiä koskeva vuosialennus.

 

4. Arvonlisäveroa ei ole suoritettava

a) Asuinhuoneiston vuokrasta.

b) Urheiluhallin tilapäisluonteisesta käyttökorvauksesta.

c) Rakentamispalvelun myynnistä.

d) Flipperin vaatiman tilan vuokrasta.

 

5. Mihin Verohallinnon antamasta ennakkoratkaisusta voi valittaa?

a) Käräjäoikeuteen.

b) Hallinto-oikeuteen.

c) Hovioikeuteen.

d) Ei mihinkään. Verohallinnon antama ennakkoratkaisu ei ole valituskelpoinen. 

 

VALITSE OIKEAT VAIHTOEHDOT 

1. Arvonlisäverolain 1 §: n mukaan arvonlisäveroa suoritetaan valtiolle

a) liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä.

b) yhteisömyynnistä.

c) tavaran maahantuonnista.

d) yhteisöhankinnasta.

e) tavaran viennistä.

 

2. Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta voi hakeutua AVL 30 §:n perusteella arvonlisäverovelvolliseksi, kun vuokralaisena on

a) valtio.

b) yliopisto.

c) yksityinen lääkäriasema, joka harjoittaa kiinteistöllä yksinomaan terveydenhuoltopalvelujen myyntiä.

d) vakuutusyhtiön vakuutuskorvausyksikkö, joka tekee kyseisessä toimitilassa ainoastaan vakuutuskorvauspäätöksiä.

e) kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta verovelvolliseksi hakeutunut rahoitusyhtiö, joka on vuokrannut kyseessä olevan kiinteistön edelleen (verollisesti) urheiluvälineliikkeelle.

 

3. Mistä seuraavista hankinnoista verovelvollinen saa vähentää arvonlisäveron?

a) Maahantuomastaan raaka-aineesta suoritettavan veron.

b) Tekemästään tuotantokoneen yhteisöhankinnasta suoritettavan veron.

c) Edustuskäyttöön ostamastaan tavarasta suoritettavan veron.

d) Osittain yksityiskäyttöön ostetun henkilöauton veron (yksityiskäyttöä 20 % kokonaiskäytöstä).

e) Henkilökunnalle työsuhde-etuna tarjottavien, näiden vapaa-aikana tapahtuvien liikuntapalvelujen hintaan sisältyvän veron.

 

4. AVL 209 f §:n mukaisia kevennettyjä laskumerkintävaatimuksia voidaan soveltaa, kun myydään

a) 350 eurolla toimistotarvikkeita elinkeinonharjoittajalle.

b) 1 500 euron arvoinen sohva kuluttajalle.

c) ateriapalvelua 2 500 eurolla elinkeinonharjoittajalle.

d) tavaratalossa it-tarvikkeita 800 eurolla elinkeinonharjoittajalle.

e) henkilökuljetuspalvelu 900 eurolla elinkeinon-­

harjoittajalle. 

 

VASTAUKSET

 

OIKEIN / VÄÄRIN VÄITTÄMÄT

 1. Väärin. Arvonlisäverolain (AVL) 4 §:n mukaan yleishyödyllinen yhteisö on arvonlisäverovelvollinen ainoastaan toiminnasta, jota tuloverolain mukaan voidaan pitää veronalaisena elinkeinotoimintana. Tuloverolain (TVL) 23 §:n mukaan urheilukilpailun yhteydessä tapahtuvaa myyntitoimintaa ei pidetä yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoimintana.
 2. Väärin. AVL 17 §:n mukaan sähköä pidetään arvonlisäverotuksessa tavarana. Huomaa kuitenkin AVL 63 d §:n mukainen muun muassa sähkön myyntiä koskeva erityissäännös. 
 3. Oikein.
 4. Oikein.
 5. Väärin. AVL 114 §:n mukaan edustukseen käytettäviin tavaroihin ja palveluihin liittyvät kulut eivät ole lainkaan vähennyskelpoisia.
 6. Väärin. Edustuskulujen luonteeseen kuuluu, että ne kohdistuvat yrityksen ulkopuolisiin henkilöihin. Näin ollen henkilökunnan neuvottelu- tai koulutustilaisuuksien kustannukset eivät ole edustuskuluja.
 7. Oikein. Kolmikantakaupan yksinkertaistuksen soveltaminen edellyttää kaikkien AVL 63 g §:ssä mainittujen edellytysten täyttymistä.
 8. Väärin. Elinkeinonharjoittajalle myyty kuljetuspalvelu katsotaan myydyksi AVL 65 §:n yleissäännön mukaisesti ostajan sijoittautumisvaltiossa.
 9. Väärin. AVL 13 a §:n mukaisen verovelvollisuusryhmän voivat muodostaa lähinnä rahoitus- ja vakuutusalan yritykset sekä näiden määräysvallassa olevat muut yhtiöt.
 10. Oikein. Säilytyslokeroiden vuokraus (käyttöoikeuden luovutus) on yksi AVL 29 §:ssä listatuista poikkeuksista kiinteistöjen luovutuksen verottomuuteen.

 

TÄSMÄTIETOA 

 1. 8 500 euroa tilikaudessa. Raja ollaan mahdollisesti nostamassa 10 000 euroon vuoden 2016 alusta.
 2. 10 %:n verokantaa.
 3. 14 %:n verokantaa.
 4. 24 %:n verokantaa.
 5. 35 euroa. Verohallinnon ohjeessa Oman käytön verotus ja alivastikkeellisten luovutusten arvonlisäverotus (20.5.2009 621/40/2009) mainoslahjaa, jonka arvonlisäverollinen ostohinta on enintään 35 euroa, voidaan pitää tavanomaisena mainoslahjana, eikä sen luovuttamisesta tule tilittää oman käytön veroa.
 6. Yhteenvetoilmoitus.
 7. 850 euroa. Verohallinnon oman käytön verotusta koskevan ohjeen mukaan vähäisen oman käytön rajana pidetään 850 euroa vuodessa (ilman arvonlisäveroa).
 8. 500 000 euroa sekä EU-viennissä (yhteisömyynnit) että EU-tuonnissa (yhteisöhankinnat).
 9. 25 000 euroa.
 10. 50 000 euroa.

 

VALITSE SOPIVA VAIHTOEHTO

 1. a) Tilanteessa sovelletaan niin sanottua liittymisperiaatetta, jolloin pääsuorite (asennuspalvelu) määrää koko veloituksen verokannan.
 2. b)
 3. c)
 4. a)
 5. b)

 

VALITSE OIKEAT VAIHTOEHDOT

 1. a), c) ja d).
 2. a), b) ja e).
 3. a) ja b). d)-kohdan osalta huomaa kuitenkin AVL 114 §:n poikkeukset vähennysrajoituksista. 
 4. a), c), d) ja e).  AVL:n laskumerkintävaatimukset ja laskun­antovelvollisuus eivät pääsääntöisesti koske lainkaan myyntejä kuluttajille (esimerkiksi b-kohdan tilanne). Kevennetyt laskumerkintävaatimukset koskevat kuitenkin mm. vähittäiskaupassa tai muussa siihen rinnastettavassa lähes yksinomaan yksityishenkilöille tapahtuvassa myyntitoiminnassa elinkeinonharjoittajille annettavia laskuja laskun loppusummasta riippumatta (esimerkiksi e-kohdan myyntitilanne). 

 


Verkkokoulun muut osat

Antti Soro
Antti Soro | 22.3.2017

Kirjaudu sisään
LukijapalvelutMediakorttiYhteystiedotPalaute